Giới Thiệu về Chúng Tôi

Sứ Mệnh

Bảo Vệ và Bảo Đảm Quyền được Tham Gia các cuộc Bầu Cử Công Bằng, Toàn Diện, Chính Xác và Minh Bạch của Cộng Đồng

Tầm Nhìn

Trở thành Mô Hình của Tính Liêm Chính, Đổi Mới và Củng Cố cho Cộng Đồng trong các Cuộc Bầu Cử

Giá Trị 

Để đạt được Sứ Mệnh và Tầm Nhìn, Chúng Ta Phải: 

  • Là Viên Chức Điều Hành Bầu Cử Duy Trì được Tính Liêm Chính và Minh Bạch
  • Quyết Tâm, Hòa Nhập và Nhiệt Tình
  • Có Tinh Thần Cộng Tác trong Công Việc và Giao Tiếp
  • Phối Hợp, Kỷ Luật và Nhanh Nhẹn trong việc Thi Hành 
  • Dũng Cảm, Đổi Mới và Cởi Mở để Đón Nhận Điều Mới
  • Đáng Tin Cậy và Chịu Trách Nhiệm trước Cộng Đồng và Đồng Nghiệp của chúng ta
  • Công Bằng trong Cách Chúng Ta ra Quyết Định và Phân Bổ Nguồn Lực và Cơ Hội
  • Kiên Định trong việc Cung Cấp Kiến Thức và Dịch Vụ Xuất Sắc
  • Hòa Nhập bằng cách Tôn Trọng, Vinh Danh, và Đánh Giá Cao Tính Độc Đáo của Cộng Đồng và Đồng Nghiệp của Chúng Ta

Cần tìm hơn một trăm trung tâm bầu cử, tuyển mộ và huấn luyện hàng trăm nhân viên phòng phiếu. Lá phiếu chính thức phải được phát hành với tám ngôn ngữ bắt buộc và thêm vào bản sao lá phiếu cho năm ngôn ngữ . Từng thiết bị bầu cử phải được kiểm tra, vật tư  liệu cần được chuẩn bị và giao đến từng khu bầu cử. Hàng chục ngàn đơn ghi danh của cử tri cần được tiến hành, và lá phiếu cần được gửi qua bưu điện tới hơn một triệu cử tri Bầu bằng Thư.

Trong suốt cuộc bầu cử, chúng ta phải cởi mở và minh bạch, bảo đảm công chúng hiểu được cách điều hành của chúng ta và khuyến khích cộng đồng đóng góp ý kiến và tham gia vào tiến trình bầu cử.

Khi kết quả bầu cử cuối cùng được công bố, các cử tri có thể tin tưởng hoàn toàn vào sự chính xác và liêm chính của kết quả.


Để biết thêm về văn phòng bầu cử và công việc chúng tôi làm, xin vui lòng tải xuống Tập Hướng Dẫn về  Văn Phòng Bầu Cử Quận Santa Clara.

Liên Kết Liên Quan

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.