Bầu Cử Tổng Tuyển Cử Tổng Thống Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020

GHI DANH BẦU CỬ

Hạn chót để ghi danh bầu cử: Ngày 20 Tháng Mười, 2020

  • Nếu quý vị đã dời địa chỉ, đổi tên hoặc đảng phái, quý vị phải ghi danh lại để bầu.
  • Điền, ký tên, và gởi Đơn tới: Registrar of Voters, Voter Registration Division, PO Box 611300, San Jose, CA 95161-1300. Đơn gởi bằng điện thư (Fax) sẽ không được chấp nhận.
  • Thêm Chi Tiết ​vềGhi Danh Bầu Cử

Nếu quý vị bỏ lỡ thời hạn chót để ghi danh bầu cử, quý vị sẽ có lựa chọn cho Ghi DanhCử Tri Điều Kiện​ tại bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào.


BẦU LÁ PHIẾU BẰNG THƯ

Mọi cử tri đã ghi danh sẽ nhận một lá phiếu Bầu Bằng Thư từ 29 ngày trước Ngày Bầu Cử. Nếu quý vị cần một lá phiếu thay thế, xin hoàn thành Đơn Xin Lá Phiếu Bầu Bằng Thư có sẵn dưới đây hoặc ở phía sau Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cho Cử Tri Quận (CVIG) của quý vị.

Ngày cuối để yêu cầu một Lá Phiếu Bầu Bằng Thư Thay Thế qua bưu điện: Ngày 27 Tháng Mười, 2020

Gửi hoặc điện thư đến: Registrar of Voters, Vote by Mail Division, PO BOX 6161-1750. Fax: (408) 293-6002.

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.