ខ្ញុំបានធ្វើឤេយខកខាននៅថ្ងៃផុតកំណត់ចុះឈ្មោះ បោះឆ្នោត

ការបោះឆ្នោតកាន់តែងាយស្រួល!

ការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតតាមលក្ខខណ្ឌ

នៅថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2017 ការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតតាមលក្ខខណ្ឌ (CVR) បានចូលជាធរមាននៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា។ យោងតាមច្បាប់ថ្មីនេះ អ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែល បានធ្វើឤេយខកខានកាល ផុតកំណត់ថ្ងៃ ខែ នៃការចុះឈ្មោះរយៈពេល 15 ថ្ងៃ មានឱកាសមកការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឬ ទៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតណាមួយនៅចន្លោះ 14 ថ្ងៃ មុនថ្ងៃបោះឆ្នោត និងនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត ហើយចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយមានលក្ខខណ្ឌ។

ដំណើរការនេះត្រូវបានគេហៅថា ការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតតាមលក្ខខណ្ឌ (CVR)។

របៀបដែលដំណើរការដំណើរការ

ប្រសិនបើអ្នកជឿថាអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត អ្នកអាចមកការិយាល័យអត្រានុកូលដ្ឋាន ឬមណ្ឌលបោះឆ្នោតណាមួយក្នុងរយៈពេល 14 ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត ក៏ដូចជានៅថ្ងៃបោះឆ្នោត ដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយលក្ខខណ្ឌជាមុន។

  • ជាដំបូងអ្នកត្រូវតែបំពេញសំបុត្របញ្ជាក់ភស្ដុតាងពីការចុះឈ្មោះ (ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប័ណ្ណចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត)។
  • បន្ទាប់ពីបំពេញកាតចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត អ្នកនឹងត្រូវបានផ្តល់សន្លឹកឆ្នោតបណ្តោះអាសន្ន CVR ។
  • សន្លឹកឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ន CVR គឺស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌតម្រូវដូចគ្នានឹងសន្លឹកឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នផ្សេងទៀតដែរ ហើយនឹងត្រូវបានចាត់ទុក និងដំណើរការដូចគ្នាទៅនឹងសន្លឹកឆ្នោតបណ្តោះអាសន្នផ្សេងទៀត។
  • នៅពេលដែលការិយាល័យ ចុះឈ្មោះ ធ្វើដំណើរការ សំបុត្របញ្ជាក់ភស្ដុតាងការចុះឈ្មោះ ហើយលុះត្រាតែមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានកំណត់សិទ្ធិរបស់បុគ្គលក្នុងការចុះឈ្មោះមានសុពលភាព និងផ្តល់សុពលភាពព័ត៌មានរបស់បុគ្គលនោះ ការចុះឈ្មោះក្លាយជាអចិន្ត្រៃយ៍ ហើយសន្លឹកឆ្នោតបណ្តោះអាសន្ន CVR នឹងត្រូវបានរាប់។

ប្រភពដើមនៃការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតតាមលក្ខខណ្ឌ (CVR)

CVR ត្រូវបានអនុម័តក្នុងឆ្នាំ 2012 ដើម្បីដំណើរការនៅថ្ងៃទី 1 ខែមករា បន្ទាប់ពីការបញ្ជាក់នៃមូលដ្ឋានទិន្នន័យចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតទូទាំងរដ្ឋ។ VoteCal ដែលជាមូលដ្ឋានទិន្នន័យចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតទូទាំងរដ្ឋរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី 26 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2016; CVR បានចាប់ផ្តើមដំណើរការនៅថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2017។

ខណៈពេលដែលការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតតាមលក្ខខណ្ឌឥឡូវនេះគឺជាជម្រើសមួយក្នុងនាមជាអ្នកស្រុក Santa Clara County អ្នកត្រូវបានលើកទឹកចិត្តយ៉ាងមុតមាំឱ្យបន្តចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីជៀសវាងការរង់ចាំដែលមិនចាំបាច់ និងដើម្បីទទួលបានការបោះឆ្នោតទៀងទាត់តាមសំបុត្រតាមសំបុត្រ។

អ្នកអាចពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតរបស់អ្នកនៅ voterstatus.sos.ca.gov

CVR ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងផ្នែកលេខកូដការបោះឆ្នោតរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា 2170 ដល់ 2173

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.