Tagapagrehistro ng Mga Botante (ROV)

Tagapagrehistro ng Mga Botante
1555 Berger Drive, Building 2
San Jose, CA 95112
Kumuha ng mga Direksyon
Telepono: (408) 299-VOTE (8683) - Pangkalahatang Impormasyon
Telepono: (866) 430-VOTE (8683) - Walang Bayad
Telepono: (408) 299-POLL (7655) - Mga Opisyal ng Halalan at Lugar na Botohan
Telepono: (408) 299-8640 - Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo
Telepono: (408) 299-8639 - Serbisyo sa Kandidato (Candidate Services)
Fax: (408) 998-7314
Email: [email protected]
Mga Oras: Lunes – Biyernes ika-8:00 umaga – ika-5:00 hapon

Mga Direksyong Pangkoreo
Pangkalahatan: PO Box 611360, San Jose, CA  95161-1360
Pagpaparehistro ng Botante: PO Box 611300, San Jose, CA  95161-1300
Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo: PO Box 611750, San Jose, CA  95161-1750
Mga Operasyon ng Presinto: PO Box 612350, San Jose, CA  95161-2350

Bilingual na Mga Numero ng Telepono
Intsik / 中文: (408) 282-3086
Espanyol / Español: (408) 282-3095
Tagalog: (408) 282-3089
Biyetnamis: (408) 282-3097

हिंदी, 日本語, ភាសារខ្មែរ, 한국어,  ਪੰਜਾਬੀગુજરાતી, नेपाली, தமிழ், తెలుగు:  (408) 299-7655

Pagpaparehistro ng Botante (Voter Registration)
Julia Saenz, Tagapag-ugnay ng Dibisyon ng Halalan
Email: [email protected]
Pangkalahatan: (408) 299-VOTE (8683)
Walang Bayad: (866) 430-VOTE (8683)

Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo (Vote by Mail) 
​Alfred Gonzales, Tagapag-ugnay ng Dibisyon ng Halalan
Email: [email protected]
Pangkalahatan: (408) 299-8640
[email protected]

Serbisyo sa Kandidato (Candidate Services)
Bren Lehr, Tagapag-ugnay ng Dibisyon ng Halalan
Email:  [email protected]
Pangkalahatan: (408) 299-8639​

Operasyon ng Presinto (Precinct Operations)
Paulo Chang, Tagapag-ugnay ng Dibisyon ng Halalan
Email: [email protected]
Pangkalahatan at Mga Opisyal ng Halalan: (408) 299-POLL (7655)

Pampubliko at Pambatasang Ugnayan (Public Legislative Affairs)
Evelyn Mendez, Tagapag-ugnay ng Dibisyon ng Halalan
Email: [email protected]
Pangkalahatan: (408) 282-3066
Linya ng Media: (408) 282-3008
I-Click dito para mag email sa Media.

Logistik ng Halalan at Mga Sistema ng Pagboto (Election Logistics and Voting Systems)
Mike Fong, Tagapag-ugnay ng Dibisyon ng Halalan
Email: [email protected]
Pangkalahatan: (408) 282-3063
Para sa karagdagang impormayon: Pahina ng Impormasyon ng Dibisyon ng ELVS

Pagmamapa ng GIS (GIS Mapping)
​Bob Nguyen, Tagapag-ugnay ng Dibisyon ng Halalan
Email: [email protected]
Pangkalahatan: (408) 282-3037

Pagbalangkas ng Balota (Ballot Layout)
Liz Oviedo, Tagapag-ugnay ng Dibisyon ng Halalan
Email: [email protected]g
Pangkalahatan: (408) 299-VOTE (8683)

Dibisyon ng Mga Serbisyong Pang-administratibo (Administrative Services Division)
Iliena Hernandez, Tagapamahala ng Serbisyong Pang-administratibo
Opisina: (408) 282-3207
Email: [email protected]

Bushey, Shannon, Rehistradora ng Mga Botante (Registrar of Voters (Administration))
Opisina: (408) 299-8683
Fax: (408) 998-7314
Email: [email protected]

Bloom, Virginia, Pangalawang Rehistrador ng Mga Botante (Assistant Registrar of Voters (Administration))
Opisina: (408) 299-8683
Fax: (408) 998-7314
Email: [email protected]

Moreles, Matt, Pangalawang Rehistrador ng Mga Botante (Assistant Registrar of Voters (Administration))
Opisina: (408) 299-8683
Fax: (408) 282-3006
Email: [email protected]

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.