Văn Phòng Bầu Cử

Văn Phòng Bầu Cử
1555 Berger Drive, Building 2
San Jose, CA 95112
Hướng Dẫn Đường Đi
Điện Thoại: (408) 299-VOTE (8683) - Thông Tin Tổng Quát
Điện Thoại: (866) 430-VOTE (8683) - Số Miễn Phí
Điện Thoại: (408) 299-POLL (7655) - Nhân Viên Bầu Cử & Trung Tâm Bầu Cử
Điện Thoại: (408) 299-8640 - Bầu Bằng Thư
Điện Thoại: (408) 299-8639 - Dịch Vụ Ứng Cử  Viên
Fax: (408) 998-7314
Email: [email protected]
Giờ Làm Việc: Thứ Hai – Thứ Sáu 8 giờ sáng – 5 giờ chiều

Địa Chỉ Gửi Thư
Tổng Quát: PO Box 611360, San Jose, CA  95161-1360
Ghi Danh Cử Tri: PO Box 611300, San Jose, CA  95161-1300
Bầu Bằng Thư: PO Box 611750, San Jose, CA  95161-1750
Vận Hành Bầu Cử: PO Box 612350, San Jose, CA  95161-2350

Điện Thoại Song Ngữ
Tiếng Trung Hoa / 中文: (408) 282-3086
Tiếng Tây Ban Nha / Español: (408) 282-3095
Tiếng Phi Luật Tân / Tagalog: (408) 282-3089
Tiếng Việt / Vietnamese : (408) 282-3097

हिंदी, 日本語, ភាសារខ្មែរ, 한국어,  ਪੰਜਾਬੀગુજરાતી, नेपाली, தமிழ், తెలుగు:  (408) 299-7655

Ghi Danh Cử Tri (Voter Registration)
Julia Saenz, Trưởng Ban Ghi Danh Cử Tri
Email: [email protected]
Tổng Quát: (408) 299-VOTE (8683)
Số Miễn Phí: (866) 430-VOTE (8683)

Bầu bằng Thư (Vote by Mail) 
​Alfred Gonzales, Trưởng Ban Bầu bằng Thư
Email:  [email protected]
Tổng Quát: (408) 299-8640
[email protected]

Dịch Vụ Ứng Cử  Viên (Candidate Services)
Bren Lehr, Trưởng Ban Dịch Vụ Ứng Cử  Viên
Email:  [email protected]
Tổng Quát: (408) 299-8639​

Vận Hành Bầu Cử (Precinct Operations)
Paulo Chang, Trưởng Ban Vận Hành Bầu Cử 
Email:  [email protected]
Tổng Quát & Nhân Viên Bầu Cử: (408) 299-POLL (7655)

Giao Tiếp Công Chúng & Lập Pháp (Public Legislative Affairs)
Evelyn Mendez, Trưởng Ban Giao Tiếp Công Chúng & Lập Pháp
Email:  [email protected]
Tổng Quát: (408) 282-3066
Truyền Thông: (408) 282-3008
Bấm vào đây để email Truyền Thông

Điều Phối Thiết Bị Bầu Cử (Election Logistics and Voting Systems)
Mike Fong, Trưởng Ban Điều Phối Thiết Bị Bầu Cử 
Email:  [email protected]
Tổng Quát: (408) 282-3063
Để biết thêm thông tin:  Vào xem trang nhà ELVS​

Thiết Kế Bản Đồ GIS (GIS Mapping)
​Bob Nguyen, Trưởng Ban Thiết Kế Bản Đồ GIS
Email:  [email protected]
Tổng Quát: (408) 282-3037

Thiết Kế Lá Phiếu (Ballot Layout)
Liz Oviedo, Trưởng Ban Thiết Kế Lá Phiếu
Email:  [email protected]g
Tổng Quát: (408) 299-VOTE (8683)

Dịch Vụ  Hành Chánh (Administrative Services Division)
Iliena Hernandez, Trưởng Ban Dịch Vụ  Hành Chánh
Văn Phòng: (408) 282-3207
Email: [email protected]

Bushey, Shannon, Trưởng Văn Phòng Bầu Cử (Quản Lý) (Registrar of Voters (Administration))
Văn Phòng: (408) 299-8683
Fax: (408) 998-7314
Email: [email protected]

Bloom, Virginia, Phó Văn Phòng Bầu Cử (Quản Lý)  (Assistant Registrar of Voters (Administration))
Văn Phòng: (408) 299-8683
Fax: (408) 998-7314
Email: [email protected]

Moreles, Matt, Phó Văn Phòng Bầu Cử (Quản Lý) (Assistant Registrar of Voters (Administration))
Văn Phòng: (408) 299-8683
Fax: (408) 282-3006
Email: [email protected]

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.