Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cho Cử Tri Quận

Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cho Cử Tri Quận (CVIG) là một công cụ quan trọng để giúp các cử tri chuẩn bị cho việc bỏ phiếu của họ. Cử tri được khuyến khích đọc kỹ trước Ngày Bầu Cử và mang theo tập sách đến Trung Tâm Bầu Cử.

Có gì trong Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cho Cử Tri Quận?

 • Một lá phiếu mẫu, mà cử tri được khuyến khích sử dụng để đánh dấu lựa chọn của họ trước khi hoàn tất lá phiếu chính thức
 • Hướng dẫn bỏ phiếu
 • Thông tin về ứng cử viên và dự luật tại địa phương
 •  Địa điểm của Trung Tâm Bầu Cử gần nhất cho cử tri
 • Thông tin bầu cử quan trọng khác

Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cho Cử Tri Quận có thể kiếm được như thế nào?

​​​

Lá Phiếu Chính Thức và Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cho Cử Tri Quận (CVIG) FAQs

  Theo luật bầu cử của California, tên ứng cử viên được sắp xếp trên lá phiếu dựa trên sự rút thăm không chọn lọc chính thức của bảng chữ mẫu tự.

  82 ngày trước khi cuộc bầu cử, văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang đưa ra một danh sách chữ mẫu tự được sắp xếp thứ tự không chọn lọc từ sự rút thăm đã được tiến hành công khai. Kết quả rút thăm được gửi đến viên chức bầu cử của mỗi quận, họ sử dụng danh sách này để sắp xếp tên của tất cả ứng cử viên, theo tên họ, thành lập một thứ tự tên cho mỗi cuộc tranh cử trên lá phiếu.

  Để biết thêm thông tin về cách thức và thời điểm tiến hành mỗi cuộc rút thăm không chọn lọc, hãy xem Bộ Luật Bầu Cử Đoạn 13112.

  Theo Bộ Luật Bầu Cử California, tên của các ứng cử viên cho các chức vụ nhất định phải luân phiên trên lá phiếu trong cùng một cuộc tranh cử. Tùy thuộc vào loại cuộc tranh cử và sự rộng lớn của quận, việc luân phiên tên ứng cử viên này dựa trên các khu giám sát hoặc hội đồng cho quận, việc ứng cử viên được liệt kê ở trên cùng sẽ chuyển xuống dưới cùng, và tất cả tên khác vẫn theo thứ tự không chọn lọc của bảng chữ mẫu tự. Những sự luân phiên này áp dụng cho các chức vụ được đắc cử trong toàn tiểu bang và/hoặc quận, chẳng hạn như Tổng Thống và Phó Tổng Thống, Thống Đốc hoặc Kiểm Soát Viên Tiểu Bang, Thẩm Phán Tòa Án Tối Cao, Thẩm Định Viên Quận, Biện Lý Khu, và Cảnh Sát Trưởng.

  Đầu tiên, việc lựa chọn không chọn lọc cho các mẫu tự do Tổng Thư Ký Tiểu Bang thực hiện theo Bộ Luật Bầu Cử Đoạn 13112. Tiếp theo, việc luân phiên tên ứng cử viên cho các chức vụ được liệt kê ở trên thì được áp dụng theo Bộ Luật Bầu Cử Đoạn 13111.  Tổng Thư Ký Tiểu Bang thực hiện sự luân phiên tên của các chức vụ liên bang và tiểu bang theo các địa hạt hạ viện tiểu bang, bắt đầu với Địa Hạt Hạ Viện Thứ Nhất hoặc địa hạt hạ viện có số thấp nhất trong tất cả khu địa hạt mà các ứng cử viên sẽ được bỏ phiếu.

  Nếu quận có tối đa bốn khu địa hạt hạ viện tiểu bang, tên của các ứng cử viên đang tranh cử chức vụ địa phương sẽ luân phiên ở mỗi khu giám sát trong quận. Nếu quận có từ năm địa hạt hạ viện tiểu bang trở lên, các tên sẽ luân phiên theo địa hạt hạ viện. Quận Santa Clara có năm khu giám sát và sáu khu địa hạt hạ viện tiểu bang (23, 24, 25, 26, 28 và 29). Các ứng cử viên được bầu bởi cử tri trong toàn quận (toàn quận) sẽ được luân phiên bởi địa hạt hạ viện. Việc luân phiên chính thức bắt đầu từ địa hạt có số thấp nhất, và luân phiên được áp dụng cho từng địa hạt tiếp theo.

  Có một ngoại lệ cho quy tắc này. Đối với các chức vụ Tư Pháp của Tòa Án Tối Cao California hoặc tòa kháng án, và các chức vụ được bầu trong toàn một địa hạt không bao gồm toàn quận, chẳng hạn như Hội Đồng Giám Sát [được bầu bởi khu], Hội Đồng Thành Phố hoặc Thị Trưởng, Hội Đồng Trường Học , và các hội đồng khu đặc biệt, chẳng hạn như hội đồng thủy cục hoặc khu giải trí; tên của các ứng cử viên cho các chức vụ này sẽ không luân phiên hoán đổi.

  Ngoại lệ khác là đối với các địa hạt hạ viện  và thượng viện vượt qua biên giới của quận. Trong trường hợp này, mỗi viên chức bầu cử quận thành lập một bảng chữ mẫu tự rút thăm không chọn lọc của riêng quận để áp dụng cho các chức vụ này một cách cụ thể, theo cách tương tự như yêu cầu bởi Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Tên ứng cử viên cho các chức vụ này sẽ không luân phiên hoán đổi.

  Để biết thêm chi tiết về cách các tên ứng cử viên được sắp xếp và luân phiên, hay không, cho các chức vụ khác như Quốc Hội Hoa Kỳ, và tại địa phương như giám sát viên quận, trường học và khu đặc biệt cùng với các ứng cử viên đang tranh cử các chức vụ thành phố, hãy xem Chương 2 của Đoạn 13 trong Bộ Luật Bầu Cử California.

  Có. Theo Đạo Luật về Quyền Bầu Cử liên bang, tại Quận Santa Clara, cử tri có thể yêu cầu lá phiếu chính thức và Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cho Cử Tri Quận (CVIG) bằng bất cứ ngôn ngữ nào sau đây:  Anh, Trung Hoa, Tây Ban Nha, Tagalog, hoặc Việt Nam.

  Theo Bầu Cử California của Đạo Luật Cho Tất Cả Đoạn 14201, Văn Phòng Bầu Cử cũng chuẩn bị các phiên bản đã dịch của lá phiếu chính thức cho các tiếng: Hindi, Nhật, Đại Hàn, và Khmer.

  ROV sẽ chỉ chuẩn bị các bản sao lá phiếu ở những vùng lân cận mà Tổng Thư Ký Tiểu Bang xác định theo nhu cầu ngôn ngữ, theo Bộ Luật Bầu Cử California Đoạn 14201 cho các tiếng:  Gujarati, Nepali, Punjabi, Tamil, và Telugu.

  Thuật ngữ "lá phiếu mẫu" đề cập đến mẫu bản sao chính xác của lá phiếu chính thức được bao gồm trong Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cho Cử Tri Quận địa phương được cung cấp cho mọi cử tri với cùng ngôn ngữ của lá phiếu chính thức của họ để sử dụng cho việc bỏ phiếu. Mục đích sử dụng của lá phiếu mẫu là cung cấp cho cử tri một bản sao lá phiếu của họ trước cuộc bầu cử để họ có thể đánh dấu trước và sử dụng làm hướng dẫn khi bỏ phiếu cho lá phiếu chính thức của họ.

  Thuật ngữ "bản sao lá phiếu" đề cập đến một lá phiếu được dịch là bản sao chính xác của lá phiếu chính thức được cung cấp theo yêu cầu cho một cử tri bỏ phiếu trực tiếp tại trung tâm bầu cử hoặc Văn Phòng Bầu Cử. Các bản sao lá phiếu được cung cấp bằng các ngôn ngữ cụ thể được yêu cầu theo Bầu Cử California của Đạo Luật Cho Tất Cả bởi quyết định của Tổng Thư Ký Tiểu Bang và được sử dụng để hỗ trợ các cử tri nói tiếng nước ngoài hiểu được lá phiếu chính thức của họ.

  Không. Bộ Luật Chính Quyền Đoạn 6253.6 quy định rằng thông tin tiết lộ danh tính của những cử tri đã yêu cầu lá phiếu song ngữ hoặc tập hướng dẫn lá phiếu, hoặc dữ liệu khác có thể tiết lộ danh tính của cử tri, không được công khai và không được cung cấp cho bất cứ người nào khác ngoài viên chức bầu cử có trách nhiệm thi hành các yêu cầu về thông tin và tài liệu cử tri.

  Ngày cuối cùng cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang xác định một dự luật tiểu bang đưa vào lá phiếu chính thức là 131 ngày trước ngày bầu cử.

  Thời hạn chót để các cơ quan quản lý địa phương, chẳng hạn như hội đồng giám sát, hội đồng thành phố và hội đồng trường học, thông qua nghị quyết đặt một dự luật lá phiếu địa phương trên lá phiếu là 88 ngày trước ngày bầu cử.

  Các dự luật Tiểu Bang được chỉ định theo số từ 131 đến 105 ngày trước ngày bầu cử.

  Luật bầu cử tiểu bang cho phép viên chức bầu cử địa phương xác định cách thức và thời điểm sự chỉ định mẫu tự cho các dự luật lá phiếu đủ điều kiện. Tại Quận Santa Clara, việc này xảy ra vào ngày thứ 88, sau 5 giờ chiều của thời hạn chót nộp hồ sơ đã qua.

  Mỗi dự luật lá phiếu được chỉ định một mẫu tự theo thứ tự tuần tự, dựa trên phạm vi quyền hạn chính trị và ngày giờ mà Văn Phòng Bầu Cử nhận được thủ tục giấy tờ chính thức từ mỗi khu trong phạm vi quyền hạn yêu cầu một hoặc nhiều dự luật được đưa vào lá phiếu. Văn Phòng Bầu Cử cập nhật danh sách hiện tại của các dự luật lá phiếu với mẫu tự được chỉ định ngay sau khi tiến trình được hoàn tất.

  Có một ngoại lệ cho quy tắc này. Bộ Luật Bầu Cử California Đoạn 13116 cho phép Văn Phòng Bầu Cử thay thế các thủ tục nếu một dự luật lá phiếu địa phương được chỉ định một mẫu tự có thể gây ra sự nhầm lẫn cho cử tri. Sự yêu cầu về việc chỉ định một mẫu tự thay thế phải được nộp trước thời hạn chót cho một dự luật lá phiếu và phải cung cấp bằng chứng rõ ràng về lý do tại sao việc chỉ định một mẫu tự cụ thể cho một dự luật lá phiếu sẽ gây ra sự nhầm lẫn cho cử tri. Ngoài ra, nếu ranh giới của khu vực vượt qua các ranh giới của quận khác, Văn Phòng Bầu Cử sẽ làm việc với viên chức bầu cử của quận đó để đồng ý sử dụng cùng một mẫu tự trên lá phiếu ở cả hai quận để tránh sự nhầm lẫn cho cử tri.
  Khi chỉ định mẫu tự cho các cử tri ở Quận Santa Clara, Văn Phòng Bầu Cử thực hiện những việc sau:

  • Sắp xếp các dự luật lá phiếu đủ điều kiện theo ngày và giờ thu nhận.
  • Sắp xếp lại tất cả dự luật lá phiếu theo loại thẩm quyền chính trị: Quận, Thành Phố, Khu Học Chánh (được chia thêm theo Trường Cao Đẳng, Trường Unified, Trung Học và Tiểu Học), và Khu Đặc Biệt. Điều này tuân theo thứ tự của các chức vụ được liệt kê trên lá phiếu được ủy quyền bởi Bộ Luật Bầu Cử Đoạn 13109. Bộ Luật Bầu Cử Đoạn 13109(o) và 13109.7 cho phép điều chỉnh thứ tự các chức vụ trên lá phiếu, nếu cần, nhằm cho phép các hướng dẫn bỏ phiếu bổ sung và tốt nhất về khoảng cách cũng như in ấn.
  • Chỉ định mỗi dự luật một mẫu tự, bắt đầu bằng mẫu tự, “A” và đi theo thứ tự trong bảng chữ mẫu tự, điều chỉnh, nếu cần, đối với bất kỳ chỉ định mẫu tự dự luật thay thế nào đã được phê duyệt.
  • Nếu có nhiều hơn một dự luật lá phiếu cho bất kỳ một cơ quan thẩm quyền chính trị nào, các dự luật sẽ được chỉ định tuần tự để tránh sự nhầm lẫn cho cử tri.
  • Nếu có hơn 26 dự luật lá phiếu địa phương,  Văn Phòng Bầu Cử sẽ bắt đầu sử dụng các mẫu tự kép, chẳng hạn như, AA, BB, CC, v.v.

  Để biết thêm thông tin về tiến trình dự luật địa phương ở Quận Santa Clara, hãy truy cập trang Recalls, Measures and Initiatives (Bãi Nhiệm, Dự Luật và Dự Luật Tiên Khởi) và xem tập hướng dẫn "Guide for County, School and Special Districts Calling a Measure Election"  (Hướng Dẫn cho Quận, Trường Học và Khu Đặc Biệt Đề Xuất một Cuộc Bầu Cử Dự Luật”.

   Một dự luật vùng là một dự luật được đặt trên lá phiếu vào cùng ngày bầu cử có ảnh hưởng đến cử tri ở nhiều quận, nhưng không hoàn toàn trên toàn tiểu bang. Một ví dụ gần đây là Dự Luật Vùng 3 (RM3) năm 2018 yêu cầu sự chấp thuận từ cử tri ở chín quận để tăng lệ phí trên tất cả cây cầu Bay Area, ngoại trừ Cầu Golden Gate. Hội Đồng Thẩm Quyền Giao Thông Bay Area đã hoàn thành việc này theo các quy tắc của Bộ Luật Đường Phố và Xa Lộ California. RM3 xuất hiện trên lá phiếu ở các quận sau: Alameda, Contra Costa, Marin, Napa, Santa Clara, San Francisco, San Mateo, Solano và Sonoma.

   Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cho Cử Tri Quận (CVIG) được gửi qua bưu điện không quá 21 ngày trước ngày bầu cử, cho tất cả cử tri có trong hồ sơ dữ liệu ghi danh kể từ 29 ngày trước ngày bầu cử.

   Nếu quý vị là người ghi danh mới ở Quận Santa Clara, và quý vị đã ghi danh bỏ phiếu SAU 29 ngày trước ngày bầu cử, Văn Phòng Bầu Cử sẽ gửi cho quý vị một thông báo để biết cách xem trực tuyến tập CVIG của quý vị thông qua hệ thống tự phục vụ của EServices và chọn, "View County Voter Info Guide" (Xem Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cho Cử Tri Quận) từ danh sách bên trái của màn hình. Hệ thống sẽ đặt mặc định cho cuộc bầu cử gần đây nhất, vì vậy hãy bảo đảm kiểm tra từ các cuộc bầu cử được tìm thấy trong danh sách thả xuống. Quý vị cũng có thể tìm thấy một liên kết trên trang chính của chúng tôi trong phần Popular Services (Dịch Vụ Phổ Biến), bằng cách chọn "What's on the Ballot?"  (Có gì trên Lá Phiếu?)

   Quý vị cũng có thể "Go Green" (Bảo Vệ Môi Trường) và chọn không nhận tập giấy CVIG và xem trực tuyến tập hướng dẫn của quý vị cho tất cả cuộc bầu cử trong tương lai.

   Có thể có nhiều phiên bản khác nhau của Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cho Cử Tri Quận (CVIG) dựa trên các cuộc tranh cử có trên lá phiếu. Tất cả tập CVIG không phải  được hoàn thành cùng một lúc, và được gửi đi dựa trên những điều sau:

   • phiên bản nào được hoàn thành đầu tiên
   • phiên bản nào là việc in ấn lớn nhất – số lượng cuộc tranh cử hoặc số lượng cử tri nhận chúng
   • ưu tiên ngôn ngữ – Tiếng Anh là in ấn lớn nhất, vì vậy, tập sách này thường được in trước

   Giải thích trên cũng có thể giải đáp lý do tại sao một cử tri nhận được Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cho Cử Tri Tiểu Bang hoặc lá phiếu Bầu bằng Thư của họ trước tập CVIG địa phương của họ. ROV cố gắng hết sức để gửi tất cả thông tin qua bưu điện theo thời gian kịp thời nhất. Chúng tôi biết rằng tất cả tài liệu có thể không đến cùng một lúc.

   Xin xem câu hỏi cuối cùng bên dưới, gần đây quý vị cũng có thể đã chọn "Go Green" (Bảo Vệ Môi Trường) và chọn không nhận tập giấy CVIG hoặc SVIG của quý vị qua bưu điện, mà chọn xem trực tuyến tập hướng dẫn của quý vị.

   Tổng Thư Ký Tiểu Bang chuẩn bị và gửi Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cho Cử Tri Tiểu Bang (SVIG) không muộn hơn 10 ngày trước ngày bầu cử cho những cử tri đã ghi danh 29 ngày trước ngày bầu cử. Nếu quý vị không nhận được một bản sao, quý vị có thể chọn xem trên trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang hoặc gọi cho Văn Phòng Bầu Cử yêu cầu một tập được gửi qua bưu điện. Các bản sao của tập SVIG cũng được cung cấp tại Trung Tâm Bầu Cử của Quận.

   Quý vị cũng có thể giúp giảm lượng khí thải carbon của Tiểu Bang và chọn không nhận tập giấy SVIG qua bưu điện và thay vào đó xem trực tuyến tập hướng dẫn của quý vị cho tất cả cuộc bầu cử trong tương lai. Hãy dùng công cụ kiểm tra tình trạng cử tri ghi danh của Tổng Thư Ký Tiểu Bang để tìm hồ sơ quý vị, cuộn xuống phần "Election Materials" (Tài Liệu Bầu Cử) và đưa ra lựa chọn của quý vị. Quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp địa chỉ email để nhận một liên kết đến tập hướng dẫn của quý vị cho cuộc bầu cử tiếp theo.

   Luật của tiểu bang chỉ yêu cầu Tổng Thư Ký Tiểu Bang gửi một tập hướng dẫn đến mỗi gia đình. Nếu có nhiều cử tri ghi danh tại một địa chỉ, tất cả đều có cùng họ, Tiểu Bang sẽ chỉ gửi một tập hướng dẫn. Nếu có nhiều cử tri có họ khác nhau ghi danh tại cùng một địa chỉ, Tiểu Bang sẽ gửi riêng một tập hướng dẫn cho mỗi cử tri.

   Quận sẽ cung cấp cho mỗi cử tri đã ghi danh Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cho Cử Tri Quận bao gồm thông tin về cuộc tranh cử và dự luật địa phương, cũng như thông tin cử tri quan trọng khác.

   Theo Đoạn 13307 của Bộ Luật Bầu Cử California, Quận tạo cơ hội cho một ứng cử viên gửi bài phát biểu về hội đủ tiêu chuẩn để in trong Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cử Tri Quận (CVIG) cho các ứng cử viên tranh cử vào chức vụ không đảng phái địa phương (hội đồng giám sát, cảnh sát trưởng, ủy viên hội đồng quản trị trường học và khu đặc biệt, chức vụ thành phố, thẩm phán tòa án tối cao, v.v.).

   Luật tiểu bang cũng cho phép các ứng cử viên đảng phái cho Hạ Viện và Thượng Viện Tiểu Bang chỉ nộp bài phát biểu của ứng cử viên hội đủ tiêu chuẩn trong tập CVIG nếu họ đã đồng ý với các quy tắc đóng góp/chi tiêu tranh cử theo Dự Luật 34 (được cử tri thông qua vào Tháng Mười Một của năm 2000).

   Các ứng cử viên đảng phái đang tìm cách tranh cử vào chức vụ Dân Biểu Hoa Kỳ tại Quốc Hội được phép mua chỗ trong tập CVIG của Quận và nộp bài phát biểu ứng cử viên dài 250 chữ, theo Đoạn 13307.5 của Bộ Luật Bầu Cử California.

   Theo Đoạn 9084 của Bộ Luật Bầu Cử California, Tổng Thư Ký Tiểu Bang phải cung cấp thông tin cử tri về các ứng cử viên cho Tổng Thống và Phó Tổng Thống, Thượng Viện Hoa Kỳ, và các thẩm phán của Tòa Án Tối Cao tại một cuộc bầu cử mà các chức vụ này xuất hiện trên lá phiếu. Các ứng cử viên cho Thượng Viện Hoa Kỳ có thể mua chỗ để đăng một bài phát biểu dài 250 chữ trong Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cho Cử Tri Tiểu Bang (SVIG), trong khi các ứng cử viên tranh cử Tổng Thống và Phó Tổng Thống có thể đăng các bài phát biểu trên trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang.

   Cử tri muốn tìm hiểu thêm về các ứng cử viên của họ cũng có thể vào tìm thông tin bằng cách tìm kiếm trên mạng internet.

   Bắt đầu từ năm 2020, Quận Santa Clara tuân theo Đạo Luật Lựa Chọn Của Cử Tri và sử dụng các Trung Tâm Bầu Cử lớn hơn với nhiều ngày hơn thay vì các địa điểm phòng phiếu được chỉ định cho cử tri trong Ngày Bầu Cử. Điều này có nghĩa là thêm nhiều ngày và nhiều cách hơn để quý vị chọn địa điểm và thời gian bỏ phiếu! Thay vì liệt kê một địa điểm bỏ phiếu trên bìa sau tập CVIG của quý vị, có một danh sách đầy đủ các địa điểm và giờ hoạt động bên trong tập CVIG của quý vị, cung cấp cho quý vị nhiều sự lựa chọn hơn.

   Ngoài ra, theo Đạo Luật Lựa Chọn Của Cử Tri, mỗi cử tri đã ghi danh sẽ được gửi một lá phiếu Bầu bằng Thư bắt đầu 29 ngày trước ngày bầu cử. Đi kèm với lá phiếu của quý vị sẽ là danh sách các Địa Điểm của Trung Tâm Bầu Cử và Nộp Lá Phiếu an toàn có đặt Thùng Nộp Lá Phiếu chính thức do ROV điều hành. Trong khi quý vị sẽ nhận được một lá phiếu Bầu bằng Thư, quý vị vẫn có thể chọn bỏ phiếu trực tiếp.

   Có. Cho dù quý vị muốn xem trực tuyến Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cho Cử Tri Quận (CVIG) trong một cuộc bầu cử, hoặc nếu quý vị muốn "Go Green" (Bảo Vệ Môi Trường) và chọn không nhận tập giấy CVIG của quý vị trong tất cả cuộc bầu cử trong tương lai, Văn Phòng Bầu Cử cung cấp cơ hội cho tất cả cử tri để xem trực tuyến tập CVIG và tài liệu bầu cử của họ thông qua hệ thống EServices của chúng tôi. Hãy truy cập để xem "View County Voter Info Guide" (Xem Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cho Cử Tri Quận), điền vào địa chỉ cư trú của quý vị, chọn cuộc bầu cử thích hợp từ các cuộc bầu cử được tìm thấy trong danh sách thả xuống (có thể có nhiều hơn một cuộc bầu cử diễn ra), và nhấn, "Go". Quý vị cũng có thể tìm thấy một liên kết trên trang chính của chúng tôi trong phần Popular Services (Dịch Vụ Phổ Biến), bằng cách chọn "What's on the Ballot?"  (Có gì trên Lá Phiếu?)

   Quý vị cũng có thể giúp giảm lượng khí thải carbon của Tiểu Bang và chọn không nhận Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cho Cử Tri Tiểu Bang (SVIG) bằng giấy và xem trực tuyến tập hướng dẫn của quý vị trong tất cả cuộc bầu cử trong tương lai. Hãy dùng công cụ kiểm tra tình trạng cử tri ghi danh của Tổng Thư Ký Tiểu Bang để tìm hồ sơ của quý vị, cuộn xuống phần "Election Materials" (Tài Liệu Bầu Cử) và đưa ra lựa chọn của quý vị. Quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp địa chỉ email để nhận được một liên kết đến tập hướng dẫn của quý vị cho cuộc bầu cử tiếp theo. Nếu có nhiều hơn một cử tri đã ghi danh trong gia đình của quý vị, Tổng Thư Ký Tiểu Bang sẽ tiếp tục gửi tập SVIG qua bưu điện trừ khi mọi người ở địa chỉ của quý vị yêu cầu không nhận.

   ©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.