Đạo Luật Lựa Chọn Của Cử Tri

Kinh Nghiệm Bỏ Phiếu Mới Của Quý Vị Là Đây!

Văn Phòng Bầu Cử Quận Santa Clara hiện đại hóa việc bỏ phiếu và cung cấp cho cử tri sự linh hoạt và thuận tiện hơn.  

Có gì thay đổi?

Bắt đầu với cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống ngày 3 tháng Ba, 2020: 

  1. Mỗi cử tri đã ghi danh sẽ nhận được lá phiếu Bầu Bằng Thư bắt đầu từ 29 ngày trước Ngày Bầu Cử
  2. Cử tri có thể bỏ phiếu tại bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào tại Quận Santa Clara
  3. Khoảng 22 Trung Tâm Bầu Cử sẽ mở cửa cho 11 ngày bao gồm Ngày Bầu Cử và khoảng 88 Trung Tâm Bầu Cử sẽ mở cho 4 ngày bao gồm Ngày Bầu Cử cho tổng cộng 110 Trung Tâm Bầu Cử trong toàn Quận vào Ngày Bầu Cử
  4. Trung Tâm Bầu Cử sẽ cung cấp chỗ rộng rãi hơn, thêm dịch vụ và thiết bị bỏ phiếu cải tiến mới

CỬ TRI sẽ có nhiều lựa chọn hơn và sẽ được chọn KHI NÀO, CHỖ NÀO và CÁCH NÀO để bỏ phiếu!

Vậy những lựa chọn là gì?

​​​​​​SỬ DỤNG LÁ PHIẾU BẦU BẰNG THƯ CỦA QUÝ VỊ​

  • Gửi lá phiếu của quý vị trong​ một phong bì gửi lại đã được trả bưu phí​
  • Bỏ lá phiếu của quý vị vào ​tr​ong Thùng Nộp Lá Phiếu Chín​h Th​ức​​​​​
  • Nộp lại lá phiếu của qu​ý vị tại bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào

​ HOẶC​

NHẬN MỘT LÁ PHIẾU TẠI TRUNG TÂM BẦU CỬ​

  • Khi nào: Bỏ phiếu vào bất kỳ ngày nào trong tuần bầu ​cử 
  • Chổ nào: Đến bất kỳ Trung​ Tâm Bầu Cử nào trong toà​n Quận​
  • Cách nào: Bỏ phiếu bầu bằng giấy hoặc trên máy bỏ phiếu mới​​

​*Văn Phòng Bầu Cử chính sẽ mở cửa cho bỏ phiếu sớm 29 ngày trước Ngày Bầu Cử.

Thực Hiện Đạo Luật Lựa Chọn Của Cử Tri

Đạo Luật Lựa Chọn của Cử Tri là một đạo luật mới được Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang California thông qua năm 2016. Đạo Luật Lựa Chọn của Cử Tri (VCA) đã được thực hiện thành công tại các Quận San Mateo, Sacramento, Napa, Nevada và Madera trong các cuộc Bầu Cử năm 2018. Hai trong số các Quận lớn nhất ở California, Los Angeles và Orange, cũng đã ký kết với mô hình VCA cho cuộc Bầu Cử năm 2020.   

Để biết thêm chi tiết, hãy gọi số miễn phí 1-866-430-VOTE (8683) hoặc email: [email protected]

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.