Đạo Luật Quyền Lựa Chọn Của Cử Tri Có Ý Nghĩa Gì Đối Với Một Cử Tri Bầu Bằng Thư Như Tôi?

Nếu quý vị đã bỏ phiếu bằng thư trước đây, quy trình bỏ phiếu của quý vị hầu như sẽ vẫn y nguyên theo Đạo Luật Lựa Chọn Của Cử Tri. Tuy nhiên, vẫn có một vài thay đổi nhỏ sẽ giúp quý vị bỏ phiếu dễ dàng hơn. 

Bây giờ tất cả cử tri sẽ tự động nhận được lá phiếu Bầu Bằng Thư (VBM). Quý vị không cần phải nộp yêu cầu VBM. Lá phiếu sẽ được gửi khoảng một tháng trước mỗi kỳ bầu cử, từ đó quý vị sẽ có nhiều thời gian để đánh dấu và hồi báo lá phiếu khi thuận tiện nhất. 

Tôi Có Thể Hồi Báo Lá Phiếu Của Tôi Như Thế Nào? 
Quý vị có rất nhiều lựa chọn để hồi báo lá phiếu của quý vị. Lá phiếu phải được hồi báo trước khi kết thúc Ngày Bầu Cử. 

  • Bằng Thư: Quý vị có thể hồi báo lá phiếu bằng thư. Quý vị không cần trả bưu phí nếu quý vị sử dụng phong bì hồi báo được cung cấp. Lá phiếu phải được đóng dấu bưu điện vào hoặc trước Ngày Bầu Cử và phải được nhận bởi Văn Phòng Bầu Cử trong vòng ba ngày sau ngày bầu cử. 
  • Tại Trung Tâm Bầu Cử: Trung Tâm Bầu Cử sẽ mở cửa lên tới 10 ngày trước ngày bầu cử. Quý vị có thể hồi báo lá phiếu đã hoàn tất tại bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào ở Quận. Danh sách Trung Tâm Bầu Cử sẽ được xuất bản trước mỗi kỳ bầu cử. 
  • Tại Thùng Nộp Lại Lá Phiếu: Có thể hồi báo lá phiếu ở bất kỳ thùng nộp lại lá phiếu nào trong quận kể từ thời điểm 29 ngày trước ngày bầu cử. Thùng nộp lại lá phiếu là an toàn, có khóa, được đặt ở những vị trí thuận tiện, dễ tiếp cận. Danh sách thùng nộp lại lá phiếu sẽ được xuất bản trước mỗi kỳ bầu cử. 

​Tôi Phải Làm Gì Nếu Cần Lá Phiếu Thay Thế? 
Có rất nhiều lý do tại sao quý vị có thể cần lá phiếu thay thế. Ví dụ như quý vị có thể đã làm mất lá phiếu hoặc làm lỗi khi đánh dấu lá phiếu. Quý vị cũng có thể yêu cầu lá phiếu thay thế nếu cần thay đổi địa chỉ hoặc cập nhật chi tiết ghi danh cử tri của quý vị. Có hai cách để nhận lá phiếu thay thế:

  • Bằng Thư: Quý vị có thể yêu cầu gửi lá phiếu mới qua đường bưu điện về địa chỉ của quý vị. Gọi Văn Phòng Bầu Cử qua số điện thoại miễn phí 866-430-VOTE (8683) hoặc gửi email đến [email protected]. Yêu cầu của quý vị phải được nhận trong ít nhất bảy ngày trước ngày bầu cử. Sau đó, lá phiếu thay thế sẽ chỉ được trao tận tay. 
  • Đích Thân: Quý vị có thể đích thân lấy lá phiếu thay thế ở Văn Phòng Bầu Cử hoặc bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào trong Quận. 

Nếu quý vị nhận và sử dụng lá phiếu thay thế, lá phiếu khác của quý vị sẽ tự động bị vô hiệu. Hãy hủy bỏ và vứt lá phiếu không sử dụng. Trong mỗi kỳ bầu cử, mỗi cử tri chỉ có một lá phiếu được chấp nhận. 

Tôi phải Làm Gì Nếu Không Muốn Bầu Bằng Thư? 
Nếu quý vị không muốn bỏ phiếu bằng lá phiếu Bầu Bằng Thư, quý vị có thể tới Trung Tâm Bầu Cử để đích thân bỏ phiếu. Nếu quý vị bỏ phiếu ở Trung Tâm Bầu Cử, lá phiếu Bầu Bằng Thư của quý vị sẽ bị vô hiệu. Quý vị có thể nộp ở Trung Tâm Bầu Cử hoặc hủy bỏ và vứt đi. 

Có Lựa Chọn Bầu Bằng Thư Nào Dễ Tiếp Cận Cho Người Khuyết Tật Không? 
Có, cử tri khuyết tật có thể sử dụng Hệ Thống Bầu Bằng Thư Dễ Tiếp Cận Từ Xa để tiếp cận và bỏ phiếu độc lập và riêng tư. Thay vì sử dụng lá phiếu Bầu Bằng Thư bằng giấy, quý vị có thể sử dụng phiên bản lá phiếu điện tử và đánh dấu vào lá phiếu này bằng công nghệ hỗ trợ riêng của quý vị tại nhà. Khi hoàn thành, quý vị phải in lá phiếu và hồi báo cho Văn Phòng Bầu Cử để lá phiếu của quý vị được đếm. Để bảo vệ sự riêng tư và an toàn của quý vị, sự lựa chọn lá phiếu của quý vị không được gửi bằng phương thức điện tử qua mạng Internet. 

Quý vị cũng có thể chọn đích thân bỏ phiếu bằng máy bỏ phiếu dễ tiếp cận tại Văn Phòng Bầu Cử hoặc bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào tại quận. 

Hệ Thống Bầu Bằng Thư Dễ Tiếp Cận Từ Xa có dành cho Cử Tri là Quân Nhân và Ở Nước Ngoài không? 
Có, cử tri Quân Nhân và Ở Nước Ngoài có thể sử dụng Hệ Thống Bầu Bằng Thư Dễ Tiếp Cận Từ Xa​ để tiếp cận và bỏ phiếu độc lập và riêng tư. Thay vì sử dụng lá phiếu Bầu Bằng Thư bằng giấy, quý vị có thể sử dụng phiên bản lá phiếu điện tử và đánh dấu vào lá phiếu này bằng công nghệ hỗ trợ riêng của quý vị tại nhà. Khi hoàn thành, quý vị phải in lá phiếu và hồi báo cho Văn Phòng Bầu Cử để lá phiếu của quý vị được đếm. Để bảo vệ sự riêng tư và an toàn của quý vị, sự lựa chọn lá phiếu của quý vị không được gửi bằng phương thức điện tử qua mạng Internet.​

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.