Ghi Danh Bầu Cử Có Điều Kiện

Việc bầu cử đã được làm cho dễ dàng hơn!​​​​​​

Ghi Danh Bầu Cử Có Điều Kiện​

Vào ngày 1 thàng Giêng, 2017, Ghi Danh Bầu Cử Có Điều Kiện đã trở nên hiệu lực tại California. Theo luật mới này, cử tri hợp lệ đã bị lỡ hạn chót ghi danh 15 ngày trước có cơ hội để tới Văn Phòng Bầu Cử trong vòng 14 ngày trước Ngày Bầu Cử và vào ngày Bầu Cử, và ghi danh bầu cử có điều kiện.

Tiến trình này được gọi là Ghi Danh Bầu Cử Có Điều Kiện (CVR, viết tắt của chữ Conditional Voter Registration).

Tiến Trình Hoạt Động ra sao​

Nếu quý vị tin rằng mình hợp lệ để bầu, quý vị có thể tới Văn Phòng Bầu Cử trong vòng 14 ngày trước Ngày Bầu Cử cũng như vào ngày bầu cử để đầu tiên ghi danh bầu cử có điều kiện. 

  • ​Trước tiên quý vị phải điền đơn ghi danh bầu cử (còn gọi là Thẻ Ghi Danh Bầu Cử).
  • Sau khi điền Thẻ Ghi Danh Bầu Cử, quý vị sẽ được giao cho một lá phiếu tạm thời CVR.
  • Lá phiếu tạm thời CVR có cùng đòi hỏi như những lá phiếu tạm thời khác, và sẽ  được đối xử và tiến hành giống như những lá phiếu tạm thời khác.
  • Ngay khi Văn Phòng Bầu Cử tiến hành đơn ghi danh bầu cử, và chỉ nếu Văn Phòng Bầu Cử khẳng định sự hợp lệ để ghi danh bầu cử của một cá nhân là có hiệu lực, và phê chuẩn chi tiết của cá nhân ấy, thì đơn ghi danh trở nên vĩnh viễn và lá phiếu tạm thời CVR sẽ được đếm.

Nguồn Gốc của Ghi Danh Bầu Cử Có Điều Kiện (CVR: Conditional Voter Registration)

Ghi Danh Bầu Cử Có Điều Kiện đã được ban hành năm 2012, để được thực hành vào ngày đầu tiên của tháng Giêng sau sự chứng nhận của cơ sở dữ liệu cử tri ghi danh toàn tiểu bang. VoteCal, cơ sở dữ liệu cử tri ghi danh toàn tiểu bang của California, đã được chứng thực vào ngày 26 tháng Chín, 2016; CVR trở thành có hiệu lực vào ngày 1 tháng Giêng, 2017.

Trong khi Ghi Danh Bầu Cử Có Điều Kiện bây giờ là một chọn lựa cho người cư ngụ ở Quận Santa Clara, quý vị được khuyến khích để tiếp tục ghi danh bầu cử càng sớm càng tốt để tránh khỏi mất công chờ đợi không cần thiết và để nhận lá phiếu Bầu Bằng Thư thường xuyên.

Quý vị có thể kiểm tra tình trạng ghi danh bầu cử của quý vị tại voterstatus.sos.ca.gov

CVR được tìm thấy trong Bộ Luật Bầu Cử California điều khoản 2170 tới 2173.

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.