Mga Oras, Lokasyon at Direksyon

Tagapagrehistro ng Mga Botante ng County ng Santa Clara

Mga Oras ng ROV

Regular ng Mga Oras: 8:00 ng umaga – 5:00 ng hapon
Maagang Pagboto:  Simula 29 na araw bago ang Araw ng Halalan, Lunes – Biyernes: 8:00 ng umaga – 5:00 ng hapon
Weekend na Pagboto: Iaanunsyo bago ang bawat halalan
Araw ng Halalan: 7:00 ng umaga hanggang 8:00 ng gabi
Mga Oras ng Sentro ng Pagboto sa Araw ng Halalan: 7:00 ng umaga hanggang 8:00 gabi

 Mga Lokasyon at Direksyon ng Opisina

1​555 Berger Drive, Building 2 (Pangunahing Opisina)

  • Unang Palapag:  Shannon Bushey, Rehistradora ng Mga Botante Virginia Bloom, Pangalawang Rehistradora ng Mga Botante  ● Matt Moreles, Pangalawang Rehistradora ng Mga Botante
  • Mga Dibisyon:  Mga Serbisyo sa Kandidato (Candidate Services), Pagpaparehistro ng Botante (Voter Registration), Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo (Vote by Mail), Pagbalangkas ng Balota (Ballot Layout), Pagsasanay at Pag-unlad ng Kawani (Training & Staff Development), Mga Pampubliko at Pambatasang Ugnayan (Public & Legislative Affairs), Pagmamapa ng GIS (GIS Mapping)

1553 Berger Drive, Building 1

  • Mga Dibisyon: Mga Operasyon ng Presinto (Precinct Operations), Logistik ng Halalan at Mga Sistema ng Pagboto (Election Logistics and Voting Systems-ELVS), Accounting, Serbisyong Pang-administratibo (Administrative Services), Serbisyong Pang-impormasyon (Information Services)

 

Ang Pangunahing Opisina ng ROV ay matatagpuan sa 1555 Berger Drive, Building 2, San Jose, sa may Oakland Road, pagitan ng Brokaw at Gish Roads. Para sa eksaktong direksyon mula sa iyong lokasyon, ilagay ang iyong “direksyon ng tirahan” sa Search box

Map of 1555 Berger Drive , Building 2, San Jose, CA 95112
Mode of transportation
1555 Berger Drive , Building 2, San Jose, CA 95112

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.