Hunyo 7, 2022 Pambuong-Estadong Tuwirang Primaryang Halalan

MAGPAREHISTRO UPANG BUMOTO

Huling araw para magparehistro upang bumoto:  Mayo 23, 2022

  • Kung ikaw ay nagpalit ng iyong pangalan o pampulitikang kinasasapian, dapat kang magparehistrong muli upang bumoto.
  • Kumpletuhin, pirmahan, at ipakoreo ang Form sa: Registrar of Voters, Voter Registration Division, PO Box 611300, San Jose, CA 95161-1300. Ang mga form ng pagpaparehistro na ipinadala sa fax ay hindi tatanggapin.
  • Karagdagang Impormasyon tungkol sa Pagpaparehistro upang Bumoto​

Kung nakaligtaan mo ang huling araw ng pagpaparehistro ng botante, mayroon kang opsyon na gawin ang Kondisyonal na Pagpaparehistro ng Botante sa Opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante o sa alinmang Sentro ng Pagboto.

PAGBOTO SA PAMAMAGITAN NG KOREO

Bawat nakarehistrong botante ay makakatanggap ng balota sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo simula sa 29 na araw bago ang Araw ng Halalan. Kung kailangan mo ng pamalit na balota, kumpletuhin ang Form ng Paghiling ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo na makukuha sa ibaba.

Huling araw ng paghiling ng Pamalit na Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo:  Mayo 31, 2022

Impormasyon ng mga Form sa Aplikasyon ng Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Ipakoreo o i-fax sa: Registrar of Voters, Vote by Mail Division, PO BOX 611750, San Jose, CA, 95161-1750. Fax: (408) 293-6002. 

Ang mga balota sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo para sa Hunyo 7, 2022 na Pambuong-Estadong Tuwirang Primaryang Halalan ay magsisimulang ipapakoreo sa linggo ng Mayo 9, 2022.

 

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.