Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử

Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử (EAP) là một tài liệu hướng dẫn bao gồm các thông tin về cách thức Quận Santa Clara sẽ thi hành Đạo Luật Lựa Chọn Của Cử Tri bắt đầu từ các cuộc bầu cử 2020. 

Sau một loạt các cuộc họp với công chúng, một bản dự thảo EAP đã được thiết lập và có sẵn để lấy ý kiến công chúng. Văn Phòng Bầu Cử chào mừng mọi đóng góp về các khía cạnh khác nhau của kế hoạch, bao gồm giáo dục và tiếp cận cử tri, tiếp cận lá phiếu, hoạt động của Trung Tâm Bầu Cử và cách thức bỏ phiếu tốt nhất cho tất cả các thành viên của cộng đồng.

Đã ngưng nhận việc đóng góp ý kiến nhưng sẽ nhận lại ý kiến sau khi dự thảo sửa đổi được công bố. Sẽ có khoảng 14 ngày để cho bất kỳ bình luận công khai bổ sung rồi sau đó bản dự thảo cuối cùng sẽ được gửi đến Tổng Thư Ký Tiểu Bang để phê duyệt.

KẾ HOẠCH ĐIỀU HÀNH BẦU CỬ - DỰ THẢO​

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.