សេវាកម្ម ពេញនិយម

   ទាក់ទង ជាមួយនិង ពួកយើង

   ទាក់ទង​មក​ ពួក​យើង

   1555 Berger Drive
   Building 2
   San Jose, CA 95112
   ថ្ងៃ ច័ន្ទ-ដល់ថ្ងៃ- សុក្រ៖ 8:00 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 5:00 ល្ងាច
   អាស័យដ្ឋាន សម្រាប់ ផ្ញើសំបុត្រ៖
   PO Box 611360; San Jose, CA 95161

   លេខ ទូរស័ព្ទ ដោយ ឥតគិតថ្លៃ៖ (866) 430-VOTE (8683)​
   ទូរសារ (Fax)៖ (408) 998-7314
   អ៊ីមែល៖ [email protected]​​

   អំពី ការិយាល័យ ចុះឈ្មោះ អ្នកបោះឆ្នោត​
   បញ្ជី ទំនាក់ទំនង​​
   ម៉ោង ទីតាំង កន្លែង ហើយនិង ទិសដៅ​​
   ឱកាស ការងារ​
   កម្មវិធី Apps ទូរស័ព្ទ 

   Map of 1555 Berger Drive , Building 2, San Jose, CA 95112
   Mode of transportation
   1555 Berger Drive , Building 2, San Jose, CA 95112

   ©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.