Liên Minh Tiếp Cận và Giáo Dục Cử Tri (VEOC)

Liên Minh Tiếp Cận và Giáo Dục Cử Tri (VEOC) bao gồm các thành viên cộng đồng khác nhau làm việc hợp tác với Văn Phòng Bầu Cử Quận Santa Clara để: 

  • Giúp thông báo cho cử tri về các thay đổi liên quan đến việc thực hiện Đạo Luật Lựa Chọn Của Cử Tri 
  • Đưa ra hồi đáp về công cụ và thông báo tiếp cận mới 
  • Giúp xác định và mời bất kỳ cộng đồng nào khác chưa tham gia bàn luận 
  • Trở thành đại sứ ROV để cá nhân hóa và truyền bá thông báo
  • Hỗ trợ sắp xếp nhân sự và địa điểm trung tâm bầu cử 

Các thành viên cộng đồng muốn tham gia tình nguyện trong các cộng đồng của họ được khuyến khích điền vào thẻ tham gia. Mặc dù VEOC sẽ tổ chức các cuộc họp, một cơ cấu không chính thức hơn (ví dụ: liên lạc qua email) dự kiến sẽ mang lại sự linh hoạt hơn để bảo đảm đạt được mục tiêu giải quyết những vấn đề khác nhau có thể cần ý kiến đóng góp. 

Các thành viên cộng đồng muốn tham gia vào việc phục vụ trong VEOC có thể điền vào thẻ tham gia trực tuyến tại đây​. Các thành viên cộng đồng cũng có thể tải xuống thẻ tham gia. Thẻ tham gia bằng giấy có thể được gửi đến [email protected]. Tất cả cá nhân và tổ chức tham gia sẽ được tiếp cận các cuộc họp thường kỳ, thư tín email ngoại tuyến và tài nguyên tiếp cận và giáo dục cử tri. VEOC sẽ hoạt động trong suốt chu kỳ bầu cử 2020 với vai trò là nguồn nỗ lực tiếp cận cử tri và công dân liên tục. 

**Cập nhật 

Chúng tôi đang đồng tổ chức một VEOC Launch Party với Silicon Valley at Home! Nó sẽ vào thứ Năm, ngày 8 tháng Tám, 2019 từ 6 đến 8 giờ tối tại Rookies Sports Lounge. Xin tham gia với chúng tôi để có một cuộc họp hứng thú về quá trình chuyển đổi mới này cho tất cả các cử tri của Quận Santa Clara.

Ngày, giờ và địa điểm của các cuộc họp bổ sung sẽ được ủy ban quyết định. 

Các thành viên của VEOC có thể được liên lạc về nhiều vấn đề khác nhau trước khi các cuộc họp thường kỳ diễn ra. 

Gửi email cho chúng tôi để biết thêm thông tin tại [email protected]. Hãy vào lại để biết thêm thông tin về VEOC và các cuộc họp cộng đồng.

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.