મતદાન નોંધણી કેવી રીતે કરવી

મત આપવા માટે કોણ નોંધણી કરાવી શકે છે?​ 

તમે California માં મત આપવા માટે નોંધણી કરાવી શકો છો જો તમે:

 • ચૂંટણીના દિવસે વય ઓછામાં ઓછા 18 વર્ષની હોવી જોઈએ
 • US નાગરિક હોવા જોઈએ
 • California ના રહેવાસી હોવા જોઈએ
 • અપરાધ માટે હાલમાં જેલમાં નથી અથવા પેરોલ પર નથી (ગુનાહિત કબૂલાત અથવા જેલ અથવા કેદમાં અટકાયત કરેલા વ્યક્તિઓ વિશે વધુ માહિતી)
  તમે મત આપવા માટે પૂર્વ-નોંધણી કરાવી શકો છો જો તમે:​
 • ઓછામાં ઓછી 16 વર્ષની વયના હોવ 
 • US નાગરિક હોવ  
 • California ના રહેવાસી હોવ 
 • અપરાધ માટે હાલમાં જેલમાં નથી અથવા પેરોલ પર નથી (ગુનાહિત કબૂલાત અથવા જેલ અથવા કેદમાં અટકાયત કરેલા વ્યક્તિઓ વિશે વધુ માહિતી)
 •  જ્યારે તમે 18 વર્ષના થશો ત્યારે તમારી મતદાર નોંધણી સક્રિય થશે​ 

 મતદાર નોંધણીની અંતિમ તારીખ: ચૂંટણીના દિવસના 15 દિવસ પહેલા ​

હું મતદાન નોંધણી કેવી રીતે કરી શકું?

California ઓનલાઇન મતદાર નોંધણી સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરો

California ઓનલાઇન મતદાર નોંધણી સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરો

પેપર નોંધણી ફોર્મ મતદાર કચેરીના રજિસ્ટ્રાર, U.S. પોસ્ટ ઓફિસો, જાહેર પુસ્તકાલયો, મોટર વાહન વિભાગ અને અન્ય સરકારી કચેરીઓ પર ઉપલબ્ધ છે. હસ્તાક્ષર સાથે અને પૂર્ણ ભરેલા ફોર્મ્સ વ્યક્તિગત રૂપે અથવા ટપાલ દ્વારા પરત આપવાના રહેશે. તેને ફેક્સ અથવા ઈ-મેઇલ કરી શકાશે નહીં.

 સરનામું: Registrar of Voters, 1555 Berger Drive, Building 2, San Jose, CA 95112​

ટપાલનું સરનામું: Registrar of Voters, PO Box 611300, San Jose, CA 95161-1300

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.