Mobile Apps

I-Download ang SCCVOTE Mobile App

Ang lahat ng impormasyon sa halalan na kailangan mo sa iyong palad

Para sa iPhone/iPad & Android, I-Click ang mga link para i-download:

Download on the Apple App Store
android_app_on_play_large

Ibilang ang iyong boto gamit ang easy-to-use na kagamitan sa pagboto sa halalan para sa mga botante ng County ng Santa Clara. Humanap ng Sentro ng Pagboto, tingnan kung anong mga labanan ang nasa iyong balota, at basahin ang tungkol sa mga kandidato at mga panukala upang matulungan kang gumawa ng matalinong desisyon sa mga botohan. Gayundin, suriin upang makita kung nakarehistro ka upang bumoto at masubaybayan ang iyong balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo. Ang lahat ng impormasyon sa halalan ay pinananatiling tumpak at napapanahon nang direkta mula sa Tagapagrehistro ng Mga Botante, ang opisyal ng halalan ng county. Kontrolin ang iyong karanasan sa pagboto at iparinig ang iyong boses sa Araw ng Halalan.

Santa Clara County Registrar of Voters poster

Kasama sa mga tampok ang:

  • Maghanap ng Vote Center (na may mga direksyon sa pagmamaneho)
  • Basahin ang iyong Patnubay na Impormasyon Para sa Botante ng County, na may impormasyon sa mga panukala at kandidato
  • Tingnan ang iyong Sampol na Balota
  • Suriin kung ikaw ay nakarehistro para bumoto
  • Subaybayan ang iyong balota sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo upang matiyak na mabibilang ito
  • Hanapin ang iyong mga distrito at inihalal na opisyal
  • Makipag-ugnayan sa Tagapagrehistro ng mga Botante para sa mga katanungan tungkol sa mga halalan at pagboto

I-Click ang mga link para i-download:

Download on the Apple App Store
android_app_on_play_large
Main Menu

Ang aplikasyon na ito ay idinisenyo upang magbigay ng impormasyon at tulong sa mga rehistradong botante. Hindi ito maaaring gamitin upang bumoto sa elektronikong paraan. Upang ganap na magamit ang lahat ng mga tampok, dapat kang nakarehistrong bumoto sa County ng Santa Clara. Dapat kang muling magparehistro upang bumoto kung lumipat ka mula sa ibang county, pinalitan ang iyong pangalan, o pinalitan ang partidong pampulitika. Ang huling araw ng pagpaparehistro para bumoto ay 15 araw bago ang halalan.

Kailangan ng Tulong?  I-Email ang  [email protected]   tumawag sa  (866) 430-VOTE (8683)

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.