Ngày 4 Tháng Năm, 2021 Bầu Cử Bằng Thư

Lưu Ý: Đây là cuộc bầu cử đặc biệt cho Khu Học Chánh Cupertion Union. Chỉ có cử tri ghi danh cư ngụ trong khu này mới hợp lệ để bỏ phiếu. Look up your districts

GHI DANH B​ẦU CỬ

Hạn chót để ghi danh bầu cử: Ngày 19 Tháng Tư, 2021

  • Nếu quý vị đã đổi tên hoặc đảng phái, quý vị phải ghi danh lại để bầu.

  • Điền, ký tên, và gởi tới: Registrar of Voters, Voter Registration Division, PO Box 611300, San Jose, CA 95161-1300. Đơn gởi bằng điện thư (Fax) sẽ không được chấp nhận.
  • Chi Tiết ​Thêm về Ghi Danh Bầu Cử​

Nếu quý vị bỏ lỡ thời hạn chót để ghi danh bầu cử, quý vị sẽ có lựa chọn cho Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện tại Văn Phòng Bầu Cử.

 

BẦU LÁ PHIẾU BẰNG THƯ

Mọi cử tri đã ghi danh sẽ nhận một lá phiếu Bầu Bằng Thư từ 29 ngày trước Ngày Bầu Cử. Nếu quý vị cần một lá phiếu thay thế, xin hoàn thành Đơn Xin Lá Phiếu Bầu Bằng Thư có sẵn dưới đây.

Ngày cuối để yêu cầu một Lá Phiếu Bầu Bằng Thư Thay Thế qua bưu điện: Ngày 27 Tháng Tư, 2021

Chi Tiết Về Đơn Xin Lá Phiếu Bầu Bằng Thư

Gửi qua bưu điện hoặc điện thư đến: Registrar of Voters, Vote by Mail Division, PO BOX 6161-1750, San Jose, CA, 95161-1300. Fax: (408) 293-6002.

Lá Phiếu Bầu Bằng Thư cho cuộc Bầu Cử Đặc Biệt Ngày 4 Tháng Năm, 2021 sẽ được gửi qua bưu điện bắt đầu từ tuần lễ của Ngày 5 Tháng Tư, 2021. 

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.