Nobyembre 2, 2021 Espesyal na Halalan

TANDAAN:  Ito ay isang espesyal na halalan sa Distrito ng Unyon ng Paaralan ng Berryessa at Distrito ng Unyon ng Paaralan ng Los Gatos. Ang mga rehistradong botante lamang sa mga distritong ito ang karapat-dapat magpatala ng balota. Tingnan ang iyong mga distrito.​

MAGPAREHISTRO UPANG BUMOTO

Huling araw para magparehistro upang bumoto:  Oktubre 18, 2021

  • Kung ikaw ay nagpalit ng iyong pangalan o pampulitikang kinasasapian, dapat kang magparehistrong muli upang bumoto.
  • Kumpletuhin, pirmahan, at ipakoreo ang Form sa: Registrar of Voters, Voter Registration Division, PO Box 611300, San Jose, CA 95161-1300. Ang mga form ng pagpaparehistro na ipinadala sa fax ay hindi tatanggapin.
  • Karagdagang Impormasyon tungkol sa Pagpaparehistro upang Bumoto​

Kung nakaligtaan mo ang huling araw ng pagpaparehistro ng botante, mayroon kang opsyon na gawin ang Kondisyonal na Pagpaparehistro ng Botante sa Opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante o sa alinmang Sentro ng Pagboto.

PAGBOTO SA PAMAMAGITAN NG KOREO

Lahat ng nakarehistrong botante ay makakatanggap ng balota sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo simula sa 29 na araw bago ang Araw ng Halalan. Kung kailangan mo ng pamalit na balota, kumpletuhin ang Form ng Paghiling ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo na makukuha sa ibaba.

Huling araw para humiling sa pamamagitan ng koreo nang Pamalit na Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo: Oktubre 26, 2021

 Mga Impormasyon sa Form ng Aplikasyon sa Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

​​​​​Ipakoreo o i-fax sa: Registrar of Voters, Vote by Mail Division, PO BOX 611750, San Jose, CA 95161-1750. Fax: (408) 293-6002. 

Ang mga balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo para sa Nobyembre 2, 2021 Espesyal na Halalan ay ipapadala sa koreo simula sa linggo ng Oktubre 4, 2021.

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.