Nobyembre 3, 2020 Pampresidenteng Pangkalahatang Halalan

MAGPAREHISTRO UPANG BUMOTO

Huling araw ng pagpaparehistro upang bumoto:  Oktubre 20, 2020

  • Kung ikaw ay lumipat, nagpalit ng iyong pangalan o pampulitikang kinasasapian, dapat kang magparehistrong muli upang bumoto.
     
  • Kumpletuhin, pirmahan, at ipakoreo ang Form sa: Registrar of Voters, Voter Registration Division, PO Box 611300, San Jose, CA 95161-1300. Ang mga form ng pagpaparehistro na ipinadala sa fax ay hindi tatanggapin.
     
  • Karagdagang Impormasyon tungkol sa Pagpaparehistro upang Bumoto​

Kung nakaligtaan mo ang huling araw ng pagpaparehistro ng botante, mayroon kang opsyon na gawin ang Kondisyonal na Pagpaparehistro ng Botante sa alinmang Sentro ng Pagboto. ​


PAGBOTO SA PAMAMAGITAN NG KOREO

Lahat ng nakarehistrong botante ay makakatanggap ng balota sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo na magsisimula sa 29 na araw bago ang Araw ng Halalan. Kung kailangan mo ng pamalit na balota, kumpletuhin ang Form ng Paghiling ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo na makukuha sa ibaba o sa likod ng iyong Patnubay na Impormasyon para sa Botante ng County (CVIG).

Ang huling araw ng paghiling ng Pamalit na Balota sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo:  Oktubre 27, 2020

Ipakoreo o i-fax sa: Registrar of Voters, Vote by Mail Division, PO BOX 6161-1750.
Fax: (408) 293-6002. 

Karagdagan Impormasyon Tungkol sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo​


 

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.