Nobyembre 8, 2022 Pangkalahatang Halalan

 

MAGPAREHISTRO UPANG BUMOTO

Huling araw ng pagpaparehistro upang bumoto:  Oktubre 24, 2022

  • Kung ikaw ay nagpalit ng iyong pangalan o pampulitikang kinasasapian, dapat kang magparehistrong muli upang bumoto.
  • Kumpletuhin, pirmahan, at ipakoreo ang Form sa: Registrar of Voters, Voter Registration Division, PO Box 611300, San Jose, CA 95161-1300. Ang mga form ng pagpaparehistro na ipinadala sa fax ay hindi tatanggapin.
  • Karagdagang Impormasyon tungkol sa Pagpaparehistro upang Bumoto​

Kung nakaligtaan mo ang huling araw ng pagpaparehistro ng botante, mayroon kang opsyon na gawin ang Kondisyonal na Pagpaparehistro ng Botante sa Opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante o sa alinmang Sentro ng Pagboto.

PAGBOTO SA PAMAMAGITAN NG KOREO

Lahat ng nakarehistrong botante ay makakatanggap ng balota sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo simula sa 29 na araw bago ang Araw ng Halalan. Kung kailangan mo ng pamalit na balota, kumpletuhin ang Form ng Paghiling ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo na makukuha sa ibaba.

Huling araw ng paghiling ng Pamalit na Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo:  Nobyembre 1, 2022

 Mga Impormasyon sa Form ng Aplikasyon sa Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

​​​​​Ipakoreo o i-fax sa: Registrar of Voters, Vote by Mail Division, PO BOX 611750, San Jose, CA 95161-1750. Fax: (408) 293-6002. 

Ang mga balota sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo para sa Nobyembre 8, 2022 na Pangkalahatang Halalan ay magsisimulang ipapakoreo sa linggo ng Oktubre 10, 2022.

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.