Tiếp Cận

Tiếp Cận và Hội Thảo Ngôn Ngữ Cử Tri

  Vai trò của chúng tôi là cung cấp cho công chúng các cơ hội ghi danh cử tri và thông tin về việc bỏ phiếu tại Quận Santa Clara và đẩy mạnh các chương trình bầu bằng thư và bỏ phiếu trực tiếp của chúng tôi. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin cập nhật về bầu cử, giáo dục công chúng về các nguồn lực dân sự,  và thu hút ý kiến đóng góp và/hoặc tham gia vào các kế hoạch tiến hành bầu cử và tiếp cận cử tri theo Đạo Luật Lựa Chọn Của Cử Tri.

  Trong năm 2023, mục tiêu Tiếp Cận của chúng tôi là tăng cường sự tham gia của cộng đồng ngoài các sự kiện trực tiếp truyền thống và thuyết trình trực tuyến. Chúng tôi đang phát triển các chương trình có tinh thần công dân mới để chia sẻ kiến thức với cử tri hiện tại và tương lai, nhà giáo dục địa phương, nhà lãnh đạo và tổ chức cộng đồng, cũng như tất cả những ai quan tâm đến việc ủng hộ quy trình dân chủ và kích hoạt vận động cộng đồng của họ bỏ phiếu mỗi khi có cuộc bầu cử.

  Chúng tôi cũng đang phát triển và thúc đẩy Đạo Luật Quyền Của Cử Tri Địa Phương để khuyến khích sự tham gia của công dân và cử tri Quận Santa Clara. Để tìm hiểu thêm về chương trình và chủ đề tiếp cận cộng đồng hiện tại, hãy nhấp vào Đạo Luật Quyền Của Cử Tri Địa Phương.

  Hãy vào xem Lịch Trình Sự Kiện để tìm hiểu những nơi của Nhóm Tiếp Cận chúng tôi có trong cộng đồng. Nếu quý vị muốn hợp tác với chúng tôi hoặc có chỗ trống cho chúng tôi tại hội chợ hoặc lễ hội của quý vị , vui lòng liên lạc với chúng tôi tại [email protected].

  Văn Phòng Bầu Cử sẽ tổ chức nhiều hội thảo ngôn ngữ khác nhau (Tây Ban Nha, Trung Hoa, Tagalog, Việt Nam, Đại Hàn, Khmer, Nhật Bản, Hindi, Punjabi,  Gujarati, Tamil, Telugu và  Nepali) để hỗ trợ tất cả thành viên trong cộng đồng tự làm quen với với cuộc Tổng Tuyển Cử Ngày 8 Tháng Mười Một Năm 2022 sắp tới. Tất cả thành viên nói tiếng Anh và song ngữ của cộng đồng đều được chào đón tham dự các hội thảo này, chủ yếu sẽ chú trọng vào các chủ đề sau:

  • Đạo Luật Lựa Chọn Của Cử Tri
  • Thông Tin Bầu bằng Thư
  • Thông Tin Trung Tâm  Bầu Cử (Ngày và Giờ Làm Việc)

  Những cuộc hội thảo cũng sẽ bao gồm các phương cách khác nhau để mọi người tham gia vào tiến trình bầu cử. Mỗi buổi hội thảo sẽ có  sẵn những người nói song ngữ phù hợp cho toàn bộ bài thuyết trình hoặc để cung cấp dịch vụ phiên dịch.  Xin gửi email cho chúng tôi để biết thêm thông tin tại [email protected].

  Cảm ơn những người đã tham gia với ROV tại 13 Hội Thảo Ngôn Ngữ cho cuộc Tổng Tuyển Cử Tháng Mười Một Năm 2022. Chúng tôi đã có một số lượng người tham dự kỷ lục cho các cuộc họp này. Nếu quý vị bỏ lỡ  buổi Hội Thảo, quý vị có thể tìm thấy bản thâu hình của các cuộc họp tại đây.

  Tờ rơi cho Hội Thảo Ngôn Ngữ Tháng Mười Một Năm 2022 có thể tìm thấy Tại Đây. Phiên bản dịch của tờ rơi có thể được tìm thấy tại đây.

  Tiếp Cận Học Sinh Trung Học

  Một trong những mục tiêu của Nhóm Tiếp Cận cộng đồng là khuyến khích nhiều thanh thiếu niên hơn trong quận tham gia vào các Tiến Trình chính trị.

  Nhóm Tiếp Cận cộng đồng sẽ đến thăm bất kỳ Trường Trung Học nào, trong quận, cho những người yêu cầu một bàn trưng bày hoặc buổi thuyết trình. Chúng tôi khuyến khích những người đủ điều kiện ghi danh bỏ phiếu cũng như khuyến khích tất cả học sinh tìm cách bắt đầu tham gia vào cộng đồng, từ hoạt động tình nguyện với quận cho đến tìm kiếm các mục đích mà họ ủng hộ và tham gia cùng họ.

  Ghi Danh Trước Để Bỏ Phiếu

  Học sinh 16 và 17 tuổi có thể ghi danh trước để bỏ phiếu. Khi đủ 18 tuổi, họ sẽ tự động được Ghi Danh bỏ phiếu.

  Cơ Hội Trường Trung Học với ROV

  Học sinh Trung Học từ 16 Tuổi trở lên có cơ hội Làm Việc với ROV tại một trung tâm bầu cử, để nhận các khoản tín dụng phục vụ Cộng Đồng hoặc một khoản thù lao cố định, hoặc làm tình nguyện viên trong Đêm Bầu Cử tại Cơ Sở Berger.

  Thời hạn nộp đơn ghi danh của học sinh đã qua.

  Liên Lạc với Chúng Tôi

  Email: Điều Phối Viên Chương Trình Viên Chức Bầu Cử Học Sinh tại [email protected].

  ©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.