Mga Pang-promosyong Materyal

Mga Pang-promosyong Materyal

Naglalaman ang pahinang ito ng outreach, pag-aanunsyo at mga materyal na pang-edukasyon na nauugnay sa Voter's Choice Act, mga pagpupulong sa komunidad at puna. Nilikha ang lahat ng mga materyal ng o para sa Tagapagehistro ng Mga Botante ng County ng Santa Clara at malayang magamit upang makatulong na maisulong ang Voter’s Choice Act.

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.