Tài Liệu Quảng Bá

Trang này bao gồm các tài liệu tiếp cận, quảng bá và giáo dục liên quan đến Đạo Luật Lựa Chọn Của Cử Tri, cuộc họp và phản hồi của cộng đồng. Tất cả tài liệu đều được phát hành bởi Văn Phòng Bầu Cử Quận Santa Clara và được sử dụng miễn phí để giúp quảng bá Đạo Luật Lựa Chọn Của Cử Tri.

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.