Bản Tuyên Bố Quyền Riêng Tư Cử Tri

Bản Tuyên Bố về Việc Cho Phép Sử Dụng Tin Tức Cá Nhân 

(Chiếu theo Bộ Luật Bầu Cử Đoạn § 2157.2)

Các chi tiết trong phần chứng thư ghi danh bầu cử của quý vị sẽ được viên chức bầu cử sử dụng để gởi đến quý vị những thông tin chính thức về tiến trình bầu cử, như địa điểm bỏ phiếu của quý vị và những vấn đề cũng như các ứng cử viên sẽ in trên lá phiếu. Việc sử dụng những chi tiết ghi danh bầu cử cho mục đích thương mại bị luật pháp nghiêm cấm và là tội tiểu hình.

Những chi tiết về cử tri có thể được cung cấp cho ứng cử viên tranh cử vào một chức vụ, ủy ban dự luật đưa vào lá phiếu, hoặc người khác với những mục đích về bầu cử, nghiên cứu, báo chí, chính trị hoặc chính quyền, theo như quyết định của Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Số bằng lái xe, số an sinh xã hội, hoặc chữ ký của quý vị như đã ghi trên thẻ ghi danh bầu cử của quý vị, không thể được tiết lộ cho những mục đích này.

Nếu quý vị có thắc mắc về việc sử dụng những chi tiết của cử tri hoặc muốn báo cáo sự nghi ngờ về việc sử dụng sai mục đích những tin tức này, xin gọi cho Đường Dây Trợ Giúp và Bảo Vệ Cử Tri của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại số miễn phí: (800) 345-8683; trực tiếp (916) 657-2166

Cử tri nào đang gặp hoàn cảnh bị đe dọa đến tính mạng có thể hội đủ điều kiện cho tình trạng cử tri được bảo mật.  Muốn biết thêm chi tiết, xin vào xem chương trình Tổng Thư Ký Tiểu Bang cho An Toàn Tại Nhà hoặc  Trang Mạng Tổng Thư Ký Tiểu Bang.​​

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.