Voter Privacy Statement - Tagalog

Pahayag ng mga Ipinahihintulot na Paggamit ng Pansariling Impormasyon

(Alinsunod sa § 2157.2 ng Kodigo sa mga Halalan)

Ang impormasyon sa iyong apidabit ng pagpaparehistro ng botante ay gagamitin ng mga opisyal sa mga halalan upang padalhan ka ng opisyal na impormasyon tungkol sa proseso ng pagboto, tulad ng kinaroroonan ng iyong lugar na botohan at ang mga isyu at kandidato na lilitaw sa balota. Ang pangkomersiyong paggamit ng impormasyon sa pagpaparehistro ng botante ay ipinagbabawal ng batas at isang misdemeanor. Ang impormasyon tungkol sa botante ay maaaring ibigay sa isang kandidato para sa katungkulan, sa isang komite sa panukala sa balota, o ibang tao para sa mga layuning may kinalaman sa halalan, pag-aaral, pamamahayag, pulitika, o pamahalaan, gaya ng ipapasiya ng Kalihim ng Estado. Ang mga numero ng lisensiya sa pagmamaneho at seguridad sosyal, o ang iyong pirma na nakalagay sa iyong kard ng pagpaparehistro ng botante, ay hindi maaaring ilabas para sa mga layuning ito. Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa paggamit ng impormasyon tungkol sa botante o nais mag-ulat ng hinihinalang maling paggamit ng naturang impormasyon, mangyaring tawagan ang Tuwirang Linya ng Telepono Para sa Proteksiyon at Tulong sa Botante ng Kalihim ng Estado (Secretary of State's Voter Protection and Assistance Hotline).

May mga partikular na botante na nanganganib ang buhay na maaaring maging kuwalipikado para sa katayuan ng kompidensiyal na botante. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa programang Ligtas Sa Tahanan ng Kalihim ng Estado (Secretary of State's Safe At Home program) o bisitahin ang lugar sa Web ng Kalihim ng Estado sa www.sos.ca.gov​​.​​

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.