របៀបចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

តើអ្នកណាអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបាន?           

អ្នកអាចចុះ ឈ្មោះបោះឆ្នោតទុកជាមុនបាន ប្រសិនបើអ្នក៖​

ថ្ងៃផុតកំណត់ក្នុងការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត៖ 15 ថ្ងៃ មុន ថ្ងៃ បោះឆ្នោត

តើខ្ញុំត្រូវចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយរបៀបណា? 

 

 

ប្រើប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា

ប្រើប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា

ក្រដាសសំណុំទម្រង់បែបបទនៃការចុះឈ្មោះមាននៅ ការិយាល័យមន្ត្រីចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត

ការិយាល័យប្រៃសណីយ៍សហរដ្ឋអាមេរិក បណ្ណាល័យសាធារណៈ នាយកដ្ឋានយានយន្ត និង ការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀត។ សំណុំទម្រង់បែបបទដែល បានបំពេញ ហើយនិង បានចុះហត្ថលេខារួចហើយ ត្រូវតែប្រគល់ជូនត្រឡប់មកវិញ ដោយផ្ទាល់ ខ្លួន ឬ ផ្ញើរនៅ​តាមសំបុត្រ។ មិនអាចផ្ញើរតាមទូរសា ឬ អ៊ីមែលបានទេ។​

អាស័យដ្ឋាន៖ ការិយាល័យមន្ត្រីចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត: 1555 Berger Drive, Building 2, San Jose, CA 95112

អាស័យដ្ឋានសម្រាប់ផ្ញើរសំបុត្រ: ការិយាល័យមន្ត្រីចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត PO Box 611300, San Jose, CA 95161-1300

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.