MAGPAREHISTRO UPANG BUMOTO

Huling araw ng pagpaparehistro upang bumoto:  Agosto 30, 2021

  • Kung ikaw ay nagpalit ng iyong pangalan o pampulitikang kinasasapian, dapat kang magparehistrong muli upang bumoto.
  • Kumpletuhin, pirmahan, at ipakoreo ang Form sa: Registrar of Voters, Voter Registration Division, PO Box 611300, San Jose, CA 95161-1300. Ang mga form ng pagpaparehistro na ipinadala sa fax ay hindi tatanggapin.
  • Karagdagang Impormasyon tungkol sa Pagpaparehistro upang Bumoto​

Kung nakaligtaan mo ang huling araw ng pagpaparehistro ng botante, mayroon kang opsyon na gawin ang Kondisyonal na Pagpaparehistro ng Botante sa Opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante.

PAGBOTO SA PAMAMAGITAN NG KOREO

Lahat ng nakarehistrong botante ay makakatanggap ng balota sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo simula sa 29 na araw bago ang Araw ng Halalan. Kung kailangan mo ng pamalit na balota, kumpletuhin ang Form ng Paghiling ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo na makukuha sa ibaba.

Ang huling araw ng paghiling ng Pamalit na Balota sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo:  Setyembre 7, 2021

 Mga Impormasyon sa Form ng Aplikasyon sa Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

​​​​​Ipakoreo o i-fax sa: Registrar of Voters, Vote by Mail Division, PO BOX 611750, San Jose, CA 95161-1750. Fax: (408) 293-6002. 

Mga balota sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo para sa Setyembre 14, 2021, Halalan sa Pagpapaalis sa Katungkulan sa Gobernador ng California ay magsisimulang ipapakoreo sa linggo ng Agosto 16, 2021.

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.