កាលៈទេសៈពិសេស

​យើងយល់ថាមិន​មែនអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ ឬ សូម្បីតែអ្នកបោះឆ្នោតនាពេលអនាគតរបស់យើង សមយ៉ាងស្អាតនៅក្នុងប្រភេទមួយ។ ជ្រើសរើសពីប្រភេទមួយនៅក្នុងចំណោមប្រភេទនៅខាងក្រោម ដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបដែលការិយាល័យចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតអាចជួយបាន។

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.