Mga Espesyal na Sitwasyon

Nauunawaan namin na hindi lahat ng mga botante, o kahit na ang ating mga botante sa hinaharap ay aakma sa iisang kategorya. Pumili mula sa isa sa mga kategorya sa ibaba upang malaman kung paano makakatulong ang Tagapagrehistro ng mga Botante.  

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.