Trường Hợp Đặc Biệt

Chúng tôi hiểu rằng không phải tất cả cử tri, hoặc thậm chí cử tri tương lai của chúng ta, đều cần nhu cầu cùng với một hạng mục. Xin chọn từ một trong các loại danh mục dưới đây để tìm hiểu cách Văn Phòng Bầu Cử có thể trợ giúp.

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.