Isapanahon ang Aking Pagpaparehistro ng Botante

PAKITANDAAN: Ang pagbabago ng iyong impormasyon sa iyong lisensya sa pagmamaneho/kard ng pagkakakilanlan sa DMV o pagsasapanahon ng iyong address sa Post Office ay maaaring hindi awtomatikong isapanahon ang iyong pagpaparehistro ng botante. 

I-klik dito upang suriin ang iyong katayuan sa pagpaparehistro ng botante.

Depende sa pagbabagong nais mong gawin, dapat mong kumpletuhin ang isang bagong Kard ng Pagpaparehistro ng Botante upang muling magparehistro upang bumoto o maaaring kumpletuhin lamang ang isang Form sa Paghiling ng Aksyon ng Botante.

Kailangan mong magsumite ng bagong Kard sa Pagpaparehistro ng Botante upang muling magparehistro para bumoto kung...

  • Kung ikaw ay nagpaparehistro upang bumoto sa unang pagkakataon
  • Kung papalitan mo ang iyong legal na pangalan para sa anumang kadahilanan
  • Upang baguhin ang iyong partidong pampulitika 15 araw bago ang isang halalan

Gamitin ang Online na Sistema ng California sa Pagpaparehistro ng Botante

Maaari kang magparehistro upang bumoto online o kumpletuhin ang isang papel na Kard sa Pagpaparehistro ng Botante. Tingnan ang isang pahina ng gabay ng Tagapagrehistro ng mga Botante sa Pagkumpleto at Pagbabalik ng mga Form sa Pagpaparehistro ng Botante upang malaman ang higit pa.

Ang mga Kard sa Pagpaparehistro ng Botante ay kailangang ibalik nang personal o sa pamamagitan ng koreo. Hindi ito maaaring i fax o i e mail. 

Maaari mong ibalik ang iyong nakumpletong Kard sa Pagpaparehistro ng Botante sa:

Pangunahing Address (i-click para sa mga direksiyon):  Registrar of Voters, 1555 Berger Drive, Building 2, San Jose, CA 95112
Mailing Address: Registrar of Voters, P.O. Box 611300, San Jose, CA 95161-1300

Kailangan mo ba ng mga form at tulong sa ibang wika? I-click DITO para sa karagdagang impormasyon tungkol sa tulong sa wika na maibibigay ng Tagapagrehistro ng mga Botante kapag nagpaparehistro upang bumoto. 

Maaari mong isapanahon ang Form sa Paghiling ng Aksyon ng Botante kung….

Kung ikaw ay nakarehistro na upang bumoto sa County ng Santa Clara, sa halip na kumpletuhin ang isang bagong Kard sa Pagpaparehistro ng Botante, maaari mong punan ang isang Form sa Paghiling ng Aksyon ng Botante kung nais mong...

  • Baguhin ang address ng iyong tirahan o magdagdag o magbago ng isang mailing address
  • Humiling o baguhin ang iyong kagustuhan sa wika (Ingles, Tsino, Gujarati, Hindi, Hapon, Khmer, Koreano, Nepali, Punjabi, Espanyol, Tagalog, Tamil, Telegu at Biyetnamis) 
  • Iwasto ang mga maling baybay o iba pang mga pagkakamali sa iyong impormasyon sa pagpaparehistro
  • Kanselahin ang iyong pagpaparehistro ng botante
  • Kanselahin ang pagpaparehistro ng botante ng isang pumanaw na miyembro ng iyong pamilya o sambahayan 
  • Mag opt out sa pagtanggap ng Mga Patnubay na Impormasyon sa Botante ng County sa pamamagitan ng koreo 

Ibalik ang nilagdaan & nakumpletong Form sa Paghiling ng Asksyon ng Botante:

I-fax* sa  (408) 998-7314
Ipakoreo sa​ Registrar of Voters, Voter Registration Division, PO Box 611300, San Jose, CA 95161-1300

I-email* sa [email protected]

*TANDAAN: Ang fax at e-mail ay maaari lamang tanggapin para sa mga Form sa Paghiling ng Aksyon ng Botante. Ang Papel na mga Kard ng Pagpaparehistro ng mga Botante ay kailangang ibalik sa pamamagitan ng koreo o sa personal.

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.