Mayo 4, 2021 Halalan Na Ipinakokoreo Ang Balota ​

PAUNAWA: Ito ay espesyal na halalan para sa Distrito ng Unyon ng Paaralan ng Cupertino. Mga botante lamang na nakarehistro sa distirong ito ang maaaring bumotoHanapin ang inyong mga distrito 

MAGPAREHISTRO UPANG BUMOTO

Huling araw ng pagpaparehistro upang bumoto:  Abril 19, 2021

  • Kung ikaw ay nagpalit ng iyong pangalan o pampulitikang kinasasapian, dapat kang magparehistrong muli upang bumoto.
  • Kumpletuhinpirmahan, at ipakoreo ang Form sa: Registrar of Voters, Voter Registration Division, PO Box 611300, San Jose, CA 95161-1300. Ang mga form ng pagpaparehistro na ipinadala sa fax ay hindi tatanggapin. 
  • Karagdagang Impormasyon tungkol sa Pagpaparehistro upang Bumoto​

Kung nakaligtaan mo ang huling araw ng pagpaparehistro ng botante, mayroon kang opsyon na gawin ang Kondisyonal na Pagpaparehistro ng Botante​ sa Opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante.​

 

 

PAGBOTO SA PAMAMAGITAN NG KOREO

Lahat ng nakarehistrong botante ay makakatanggap ng balota sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo simula sa 29 na araw bago ang Araw ng Halalan. Kung kailangan mo ng pamalit na balota, kumpletuhin ang Form ng Paghiling ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo na makukuha sa ibaba. ​

Ang huling araw ng paghiling ng Pamalit na Balota sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo:  Abril 27, 2021 

Mga impormasyon sa Form ng Aplikasyon sa Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

​​​​​Ipakoreo o i-fax sa: Registrar of Voters, Vote by Mail Division, PO BOX 6161-1750, San Jose, CA 95161-1300. Fax: (408) 293-6002.

Mga balota sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo para sa Mayo 4, 2021 Espesyal na Halalan ay magsisimulang ipapakoreo sa linggo ng Abril 5, 2021.

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.