Komite sa Pagpapayo sa Paggamit ng Wika (LAAC)

Ang Komite sa Pagpapayo sa Paggamit ng Wika (LAAC) ay isang lupon ng mga miyembro ng komunidad na magbibigay ng mungkahi sa Tagapagrehistro ng mga Botante ng County ng Santa Clara kung paano mas mahusay na mapaglilingkuran ng modelong Voter’s Choice Act* ang mga botanteng ang pangunahing wikang sinasalita ay iba kaysa Ingles.

Ang mga interesadong partidong may karanasan sa pagtatrabaho o pagboboluntaryo sa mga komunidad na may iba-ibang wika ay hinihikayat na mag-aplay. Magkakaroon ng proseso ng pagpili pagkatapos matanggap ang mga aplikasyon. Hihilingin sa mga miyembro na dumalo sa mga regular na pagpupulong.

Ang mga miyembro ng komunidad na interesadong maglingkod sa LAAC ay maaaring mag-aplay online dito. Maaari ding i-download ng mga miyembro ng komunidad ang papel na aplikasyon​. Maaaring isumite ang mga papel na aplikasyon sa [email protected].

*Update

Ang susunod na pulong ng LAAC ay gaganapin sa pamamagitan ng teleconference sa Disyembre 21, 2021 mula ika-1:30 ng hapon hanggang ika-3 ng hapon.

Pagpapasyahan ng komite ang mga karagdagang petsa, oras at lokasyon ng pulong.

Mag-email sa amin para sa higit pang impormasyon sa [email protected]. Mangyaring bumalik dito para sa higit pang impormasyon sa LAAC at mga pulong ng komunidad.

 

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.