Koalisyon para sa Edukasyon at Pakikipag-ugnayan sa Botante (VEOC)

Ang Koalisyon para sa Edukasyon ng at Pakikipag-ugnayan sa Botante (VEOC) ay binubuo ng mga miyembro ng komunidad na may iba’t ibang pinagmulan, na nakikipagtulungan sa Tagapagrehistro ng mga Botante ng County ng Santa Clara upang:

  • ​Maipaalam sa mga botante ang mga pagbabagong nauugnay sa pagpapatupad sa Voter's Choice Act
  • Makapagbigay ng komentaryo sa bagong pagmemensahe at mga gamit para sa pakikipag-ugnayan
  • Makatulong sa paghahanap at pag-imbita sa anumang karagdagang komunidad na di nasasama sa pag-uusap
  • Maging mga kinatawan ng ROV upang maging personal at mapalakas ang mensahe
  • Makatulong sa pagkuha ng mga tauhan at mga lokasyon ng sentro ng pagboto

Bagama't magkakaroon ng mga pagpupulong ang VEOC, inaasahan na ang isang mas hindi pormal na istraktura (halimbawa, mga komunikasyon sa email) ay magbibigay-daan para sa higit na kakayahang umangkop tungo sa pagkamit sa layunin ng pagtugon sa magkakaibang mga isyu na maaaring mangailangan ng input.  

Ang mga miyembro ng komunidad na interesado sa paglilingkod sa VEOC ay maaaring punan ang isang accessible PDF ng kard ng interes dito at isumite sa outreach@rov.sccgov.org o punan  ang online na form dito. Ang lahat ng interesadong indibidwal at organisasyon ay magkakaroon ng access sa aming mga regular na pagpupulong, pakikipag-ugnayan sa email at mga pamamaraan para sa edukasyon at pakikipag-ugnayan sa botante.

UPDATE: Mangyaring bumalik dito sa madaling panahon para sa hinaharap na mga petsa ng pagpupulong ng VEOC. Ang mga karagdagang petsa, oras, at lokasyon ng pagpupulong ay pagpapasyahan ng koalisyon.

Mag-email sa amin para sa karagdagang impormasyon sa [email protected]. Mangyaring bumalik dito para sa karagdagang impormasyon tungkol sa VEOC at mga pulong ng komunidad.

​​

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.