ថ្ងៃទី 14 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2021 ការបោះឆ្នោត កោះហៅ ហ្គូបឺនេធរីយ៉ាល រដ្ឋ កាលីហ្វូញ៉ា

ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

​​ ថ្ងៃចុងក្រោយដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត៖ ថ្ងៃទី 20 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2021      

  • ប្រសិនបើអ្នកបានផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះ ឬ ផ្លាស់ប្តូរសម្ព័ន្ធភាព នៃគណបក្ស នយោបាយ អ្នក ត្រូវតែ ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសារជាថ្មីឡើងវិញ។
  • បំពេញទម្រង់បែបបទ ដាក់ចុះ ហត្ថលេខា ហើយ ផ្ញើរទៅកាន់៖ ការិយាល័យមន្ត្រី ចុះឈ្មោះ អ្នកបោះឆ្នោត ផ្នែកចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត PO Box 611300, San Jose, CA 95161-1300ពាក្យសុំចុះឈ្មោះនៅតាមទូរសារ (Fax) នឹងមិនអាចត្រូវទទួលយកបានទេ។
  • ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

ប្រសិនបើអ្នកមានការ ខកខាន នៅថ្ងៃផុត កំណត់ ចុះឈ្មោះ បោះឆ្នោត របស់អ្នក អ្នក នឹងមានជម្រើសក្នុងការចុះ ឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមលក្ខខណ្ឌ នៅការិយាល័យ មន្ត្រីចុះឈ្មោះអ្នក បោះឆ្នោត។          

 

បោះឆ្នោតតាមសំបុត្រ                            

រាល់អ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ ដែលបានចុះឈ្មោះ នឹងទទួលបាន នៅសន្លឹកឆ្នោតបោះតាមសំបុត្រដែលចាប់ផ្តើម 29 ថ្ងៃ នៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត។ បំពេញទម្រង់បែបបទស្នើសុំសន្លឹកឆ្នោតបោះតាមសំបុត្រដែលមាននៅខាងក្រោម ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសន្លឹកឆ្នោតជំនួសថ្មី។

ថ្ងៃចុងក្រោយដើម្បីស្នើសុំសន្លឹកឆ្នោត បោះតាមសំបុត្រ ជំនួសថ្មី ផ្ញើតាមសំបុត្រ: ថ្ងៃទី 7  ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2021។

ព័ត៌មានអំពី ទម្រង់សំណុំបែបបទពាក្យសុំសន្លឹកឆ្នោត បោះឆ្នោត ផ្ញើតាមសំបុត្រ

ផ្ញើតាមសំបុត្រ ឬ ទូរសារ(Fax) ទៅ៖ ការិយាល័យមន្ត្រីចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកអ្នកបោះឆ្នោតផ្ញើតាមសំបុត្រ PO Box  6161-1750 San Jose, CA 95161-1300។ លេខទូរសារ (Fax) (408) 293-6002 ។

សន្លឹកឆ្នោតដែលបោះតាមសំបុត្រសម្រាប់ ការបោះឆ្នោត ថ្ងៃទី 14  ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021 ការបោះឆ្នោតកោះហៅ ហ្គូបឺនេធរីយ៉ាល រដ្ឋកាលីហ្វូញ៉ា នឹងត្រូវបានផ្ញើទៅតាមសំបុត្រ ចាប់ផ្តើមនៅ សប្តាហ៍ ថ្ងៃទី 16  ខែ សីហា ឆ្នាំ 2021 ។

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.