Gửi Lại Lá Phiếu Bầu Bằng Thư

Ký tên của quý vị vào phong bì 

Don't forget to sign your envelope!

Ký tên của quý vị gần chữ X màu đỏ, viết địa chỉ của quý vị và ngày tháng vào mặt sau của phong bì hồi báo.

Nếu không có chữ ký của quý vị hoặc chữ ký không giống như trong đơn ghi danh của quý vị thì  lá phiếu của quý vị không được đếm.

 

Gửi Lại Lá Phiếu Của Quý Vị Đúng Thời Hạn

Bằng Thư

Lá phiếu gởi lại phải được đóng dấu bưu điện trễ nhất vào Ngày Bầu Cử VÀ được nhận trễ nhất vào ba ngày sau Ngày Bầu Cử.

KHÔNG CẦN TRẢ BƯU PHÍ!  Bưu phí đã được trả cho tất cả phong bì hồi báo Bầu Bằng Thư. Quý vị không cần dán tem nếu quý vị gởi lại lá phiếu bầu bằng thư trong phong bì hồi báo.

Trực Tiếp

Lá phiếu được gửi lại trực tiếp phải được nhận trước 8 giờ chiều trong Ngày Bầu Cử.

Lá phiếu có thể gửi lại tại:

 • Registrar of Voter's Office1555 Berger Drive, Building 2, San Jose
  Để tiện lợi cho quý vị, có một thùng màu trắng để bỏ lá phiếu vào suốt 24 tiếng trong bãi đậu xe.
 • Bất cứ phòng phiếu nào trong Quận Santa Clara từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử. Bấm vào đây để tìm phòng phiếu gần quý vị.
 • Địa Điểm Để Nộp Lại Lá Phiếu Bầu Bằng Thư: Một danh sách đầy đủ của địa điểm và ngày giờ sẽ dược công bố trước mỗi kỳ bầu cử.

   

   

  ©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.