Thay Đổi Địa Chỉ & Cập Nhật Ghi Danh Bầu Cử của Quý Vị

XIN LƯU Ý: Thay đổi địa chỉ với Nha Lộ Vận (DMV) hoặc Bưu Điện có thể sẽ không được tự động cập nhật việc ghi danh bầu cử của quý vị. Bấm vào đây để xem tình trạng ghi danh bầu cử của quý vị.​

GHI DANH BẦU CỬ LẠI​

Quý vị phải ghi danh bầu cử lại…

  • Nếu quý vị ghi danh bầu cử lần đầu
  • Nếu quý vị di chuyển đến Quận Santa Clara từ một quận khác
  • Để đổi tên của quý vị
  • Để thay đổi lựa chọn chính đảng của quý vị

Sử Dụng Hệ Thống Ghi Danh Bầu Cử California Trên Mạng

Đơn Ghi Danh Bầu Cử bằng giấy phải được trực tiếp gửi lại hoặc bằng thư. Đơn không được fax hoặc email.

Địa Chỉ Văn Phòng: Registrar of Voters, 1555 Berger Drive, Building 2, San Jose, CA 95112

Địa Chỉ Gửi Thư: Registrar of Voters, P.O. Box 611300, San Jose, CA 95161-1300

Thông tin thêm về ghi danh bầu cử ​

CẬP NHẬT GHI DANH BẦU CỬ CỦA QUÝ VỊ

Điền Đơn Yêu Cầu Thay Đổi của Cử Tri nếu quý vị đã ghi danh bầu cử ở Quận Santa Clara và quý vị muốn...

Đơn Yêu Cầu Thay Đổi của Cử Tri

 

 

 

  • Thay đổi địa chỉ của quý vị (nếu quý vị di chuyển trong Quận Santa Clara) hoặc địa chỉ gửi thư
  • Thay đổi lựa chọn ngôn ngữ của quý vị (tiếng Anh và tiếng Việt)
  • Sửa lỗi chính tả hoặc các lỗi khác trong thông tin ghi danh của quý vị
  • Hủy bỏ việc ghi danh bầu cử của quý vị
  • Hủy bỏ ghi danh bầu cử của người trong gia đình đã qua đời hoặc trong nhà của quý vị

Gử lại đơn đã điền và đã ký:

Fax* tới (408) 998-7314

Gửi tới ​Registrar of Voters, Voter Registration Division, PO Box 611300, San Jose, CA 95161-1300

E-mail* tới [email protected]

*LƯU Ý: Chỉ chấp nhận gửi fax và e-mail cho Đơn Yêu Cầu Thay Đổi của Cử Tri. Đơn Ghi Danh Bầu Cử bằng giấy phải được gửi lại trực tiếp hoặc bằng thư.

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.