Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư của Cử Tri

​Bản Tuyên Bố về các Sử Dụng Được Phép cho Tin Tức Cá Nhân 

(Chiếu theo Bộ Luật Bầu Cử Đoạn § 2157.2)

Các chi tiết trong đơn ghi danh bầu cử của quý vị sẽ được viên chức bầu cử sử dụng để gởi đến quý vị những thông tin chính thức về tiến trình bầu cử, như địa điểm bỏ phiếu của quý vị và những vấn đề cũng như các ứng cử viên sẽ in trong lá phiếu. Việc sử dụng những chi tiết ghi danh bầu cử cho mục đích thương mại bị luật pháp nghiêm cấm và là tội tiểu hình.

Những chi tiết về cử tri có thể được cung cấp cho ứng cử viên tranh cử vào một chức vụ, cho ủy ban về dự luật được đưa vào lá phiếu, hoặc cho người khác với những mục đích về bầu cử, nghiên cứu, báo chí, chính trị hoặc chính quyền, theo như quyết định của Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Số bằng lái xe, số an sinh xã hội, hoặc chữ ký của quý vị như đã ghi trong đơn ghi danh bầu cử, không thể được tiết lộ cho những mục đích này.

Nếu quý vị có thắc mắc về việc sử dụng những chi tiết về cử tri hoặc muốn báo cáo sự nghi ngờ về việc sử dụng sai mục đích những chi tiết này, xin gọi cho Đường Dây Trợ Giúp và Bảo Vệ Bầu Cử của Tổng Thư Ký Tiểu Bang (Secretary of State's Voter Protection and Assistance Hotline) số miễn phí: (800) 345-8683; trực tiế​p (916) 657-2166.

Cử tri nào đang gặp hoàn cảnh bị đe dọa đến tính mạng có thể hội đủ điều kiện cho tình trạng cử tri được bảo mật.  Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với chương trình An Toàn Tại Nhà của Tổng Thư Ký Tiểu Bang (Secretary of State's Safe At Home program) hoặc trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang.

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.