Trung Tâm Bầu Cử và Địa Điểm Thùng Nộp Lá Phiếu Khảo Sát Tiêu Chuẩn Lựa Chọn

Văn Phòng Bầu Cử Quận Santa Clara muốn xin ý kiến của quý vị về việc lựa chọn trung tâm bầu cử và địa điểm thùng nộp lá phiếu.

Để cung cấp ý kiến của quý vị về trung tâm bầu cử và lựa chọn địa điểm thùng nộp lá phiếu, xin tải xuống và hoàn thành khảo sát bằng giấyKhảo sát bằng giấy có thể được gửi tới [email protected].

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.