Ủy Ban Cố Vấn Tiếp Cận Ngôn Ngữ (LAAC)

Ủy Ban Cố Vấn Tiếp Cận Ngôn Ngữ (LAAC) là hội đồng bao gồm các thành viên cộng đồng sẽ cung cấp ý kiến cho Văn Phòng Bầu Cử Quận Santa Clara về cách nào để Đạo Luật Lựa Chọn Của Cử Tri* có thể phục vụ tốt hơn những cử tri sử dụng ngôn ngữ chính không phải tiếng Anh.

Các thành viên quan tâm có kinh nghiệm làm việc hay hoạt động tình nguyện với các cộng đồng đa ngôn ngữ được khuyến khích gia nhập. Sẽ có một quy trình lựa chọn sau khi nhận được đơn gia nhập. Các thành viên sẽ phải tham gia những cuộc họp thường kỳ.

Các thành viên cộng đồng quan tâm đến việc phục vụ trong LAAC có thể gia nhập trực tuyến tại đây​. Các thành viên cộng đồng cũng có thể tải về đơn gia nhập bằng giấy. Có thể gửi đơn gia nhập về [email protected].

Chương Trình và Biên Bản Họp
Chương Trình Họp LAAC cho ngày 5 tháng Sáu, 2019
Biên Bản Họp LAAC cho ngày 5 tháng Sáu, 2019
Chương Trình Họp LAAC cho ngày 19 tháng Sáu, 2019​
Biên Bản Họp LAAC cho ngày 19 tháng Sáu, 2019
Chương Trình Họp LAAC cho ngày 17 tháng Bảy, 2019

Gửi email cho chúng tôi để biết thêm thông tin tại [email protected]. Hãy vào lại để biết thêm thông tin về LAAC và các cuộc họp cộng đồng.​

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.