வாக்களிக்க எவ்வாறு பதிவு செய்வது

 யார் வாக்களிக்க பதிவு செய்யலாம்?​

 நீங்கள் இவ்வாறு இருந்தால் California இல் வாக்களிக்கப் பதிவு செய்யலாம் :

 நீங்கள் இவ்வாறு இருந்தால் வாக்களிக்க செய்யலாம்:

  •  

வாக்காளர் பதிவு காலக்கெடு: தேர்தல் தேதிக்கு 15

 நான்  வாக்களிக்க எவ்வாறு பதிவு செய்
வது?

rov

Calif
ornia ஆன்லைன் வாக்காளர் பதிவு முறையைப் பயன்படுத்தவ

ும்

காகிதப் பதிவுப் படிவங்கள் கிடைக்கும் இடம் வாக்காளர் அலுவலக பதிவாளர்​, அமெரிக்க அஞ்சலகங்கள், பொது நூலகங்கள், மோட்டார் வாகனத் துறை மற்றும் பிற அரசு அலுவலகங்கள். கையெழுத்திட்ட மற்றும் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட படிவங்களை நேரில் அல்லது அஞ்சல் மூலம் திருப்பித் தர வேண்டும். அவற்றை தொலைநகல் அல்லது மின்னஞ்சலில் அனுப்ப
முடியாது.

முகவரி: Registrar of Voters, 1555 Berger Drive, Building 2, San Jose, CA 95112

அஞ்சல் முகவரி: Registrar of Voters, PO Box 611300, San Jose, CA 95161-1300​ 

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.