Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử

 Vào Tháng Tư, 2019, Hội Đồng Giám Sát của Quận Santa Clara đã bỏ phiếu thông qua Đạo Luật Lựa Chọn Của Cử Tri (VCA). Theo VCA, Quận được yêu cầu phải có Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử (EAP) thông báo cho cử tri biết cách thức các cuộc bầu cử sẽ được tiến hành theo VCA. Điều này bao gồm thông tin về các dịch vụ có sẵn tại các Địa Điểm Trung Tâm Bầu Cử và Thùng Nộp Lá Phiếu, thông tin dành riêng cho các cử tri chủ yếu nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, và thông tin liên quan đến các lựa chọn khả năng tiếp cận cho cử tri khuyết tật. Theo VCA, cử tri có thể chọn thời gian, địa điểm, và cách thức bỏ phiếu. Với ý kiến đóng góp từ cư dân quận, Văn Phòng Bầu Cử Quận Santa Clara đã phát triển EAP và sẽ mời công chúng nhận xét hoặc đề xuất, bất kỳ thay đổi tiềm năng nào sau mỗi bốn năm.

 


 

KẾ HOẠCH ĐIỀU HÀNH BẦU CỬ

NGÀY XUẤT BẢN
Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử Ngày 20 Tháng Chín, 2021
PHỤ LỤC  
Ngày 20 Tháng Chín, 2021
Ngày 20 Tháng Chín, 2021
Ngày 20 Tháng Chín, 2021
Ngày 20 Tháng Chín, 2021
Ngày 20 Tháng Chín, 2021
     
Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử Đầy Đủ (Bao gồm phụ lục) Ngày 20 Tháng Chín, 2021

 

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.