គណៈកម្មាធិការ ណែនាំអំពីលទ្ធភាពងាយស្រួលនៃការប្រើប្រាស់ភាសា (LAAC)

គណៈកម្មាធិការ ណែនាំអំពីលទ្ធភាពងាយស្រួលនៃការប្រើប្រាស់ភាសា(LAAC) គឺជាក្រុមសមាជិកសហគមន៍ គឺជាអ្នក ដែលនឹងផ្តល់ការបញ្ចូលមតិគំនិត ទៅកាន់ ការិយាល័យចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៃ ខោនធី Santa Clara អំពីរបៀបច្បាប់សិទ្ធិ ជ្រើសរើសរបស់អ្នកបោះឆ្នោត* គឺជាគំរូ ដែលអាចបម្រើ អ្នកបោះឆ្នោតដែល និយាយភាសាផ្សេង ដែលក្រៅពីភាសា អង់គ្លេស។

ភាគី ដែលបានចាប់ អារម្មណ៍ ជាមួយដែលមានបទពិសោធន៍ធ្វើការ ឬ អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ធ្វើការជាមួយនិង សហគមន៍ ចម្រុះ-ភាសាត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យដាក់ពាក្យស្នើសុំ។ ហើយនឹង មានធ្វើដំណើរការ ជ្រើសរើស បន្ទាប់ពីកម្មវិធី ដាក់ពាក្យស្នើសុំបានទទួល។ សមាជិក នឹង ត្រូវបានស្នើសុំឱ្យចូលរួម នៅក្នុងការប្រជុំរៀងរាល់ពេលវេលា។

សមាជិកសហគមន៍ណា ដែលមានចំណាប់ចាប់អារម្មណ៍ នៅក្នុងការបម្រើនៅលើ LAAC អាចដាក់ពាក្យស្នើសុំនៅ តាម អ៊ីនធឺណិត នៅទីនេះ here សមាជិកសហគមន៍ ក៏ អាចទាញយក ក្រដាស ដាក់ពាក្យស្នើសុំ paper application។ ក្រដាសដាក់ពាក្យស្នើសុំ ក៏អាចផ្ញើបញ្ជូន ទៅបានតាម [email protected].

*បច្ចុប្បន្នភាពថ្មី

កិច្ចប្រជុំជាបន្ទាប់ LAAC គឺនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈ សន្និសីទទូរគមនាគមន៍ (teleconference) នៅ ថ្ងៃទី 21 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2021 ចាប់ពីម៉ោង1:30 pm រសៀល ដល់ម៉ោង 3ៈ00 pm រសៀល។ សម្រាប់ ថ្ងៃ ទី ប្រជុំបន្ថែម, ពេលវេលា, ហើយនឹង ទីតាំង នឹង ត្រូវបានកំណត់ដោយ គណៈកម្មាធិការ។ 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម អ៊ីមែល មកកាន់ពួកយើង នៅ [email protected]​​ សូម  ត្រឡប់មកវិញដើម្បី ពិនិត្យមើល នៅទីនេះ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម អំពី LAAC ហើយនិង កិច្ចប្រជុំ របស់ សហគមន៍។

 

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.