Voter's Choice Act

I-Click upang bisitahin ang listahan ng mga Drop Box ng Balota at Sentro ng Pagboto

Nandito Na Ang Inyong Magiging Bagong Karanasan sa Pagboto!

Ang pagboto sa Tagapagrehistro ng mga Botante sa County ng Santa Clara ay gagawing modernisado at magbibigay sa mga botante ng mas malaking kaluwagan at kaginhawaan.

Anong Pagbabago?

Umpisa ng ika-3 ng Marso, 2020 Pampresidenteng Primaryang Halalan:

  1. ​Ang bawat rehistradong botante ay makakatanggap ng balota sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo simula sa ika-29 na araw bago ang Araw ng Halalan
  2. Ang mga botante ay makakaboto sa anumang mga Sentro ng Botohan sa County ng Santa Clara
  3. Tinatayang 100 Mga Sentro ng Pagboto na bukas nang 4 na araw, kasama ang Araw ng Halalan
  4. Ang mga Sentro ng Botohan ay magbibigay ng mas malawak na espasyo, karagdagang serbisyo at bagong pinahusay na kagamitan para sa pagboto

ANG MGA BOTANTE ay magkakaroon ng mas maraming opsiyon at makakapili kung KAILAN, SAAN at PAANO bumoto!

Ano ang mga pagpipilian?

GAMITIN ANG INYONG BALOTA NG PAGBOTO SA PAMAMAGITAN NG KOREO​

  • Ipakoreo ang inyong bal​ota sa isang sobre ​ng pagbabalik na bayad na ang selyo ​
  • Ilagay ang inyong balota sa isang Opi​syal na Drop Box ng Balota 
  • Ibalik ang inyong balota sa ​alinmang Sentro ng Botohan​

​ O

KUMUHA NG BALOTA SA SENTRO NG BOTOHAN

  • Kailan: Bumoto sa anumang araw ​ng lin​ggo n​g halalan​ (Oktubre 23 - Nobyembre 2, 2021)
  • Saan: Bumisita sa alinman sa mga Sentro ng Boto​han na matatagpuan sa buong County
  • Paano: Bumoto sa isang papel na balota o sa bagong kagamitan sa pagboto

*Ang pangunahing opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante ay magbubukas ng 29 na araw bago ang Araw ng Halalan para sa maagang pagboto.

Implementasyon ng Voter's Choice Act

Ang Voter's Choice Act ay isang bagong batas na naipasa ng Lehislatura sa Estado ng California noong 2016. Ang VCA (Voter's Choice Act) ay matagumpay na isinagawa sa mga County ng San Mateo, Sacramento, Napa, Nevada at Madera sa panahon ng 2018 na mga Halalan. Ang dalawang pinakamalaking County sa California, Los Angeles at Orange, ay sumang-ayon din sa modelo ng VCA para sa 2020 na mga Halalan.

Para sa karagdagan na impormasyon, maaaring tumawag na walang bayad sa: (866) 430-VOTE (8683) o i-email sa: [email protected]

©2022 County of Santa Clara. All rights reserved.