Ủy Ban Cố Vấn Tiếp Cận Bầu Cử (VAAC)

Ủy Ban Cố Vấn Tiếp Cận Bầu Cử (VAAC) là hội đồng bao gồm các thành viên cộng đồng sẽ cung cấp ý kiến cho Văn Phòng Bầu Cử Quận Santa Clara về cách nào để Đạo Luật Lựa Chọn Của Cử Tri* có thể phục vụ tốt hơn cho những cử tri cao niên và khuyết tật.

Nhiệm vụ của Ủy Ban Cố Vấn Tiếp Cận Bầu Cử (VAAC) của Quận Santa Clara là cung cấp ý kiến và đề nghị cho Văn Phòng Bầu Cử để tăng cường toàn diện và dễ tiếp cận về việc bỏ phiếu cho những cử tri cao niên và khuyết tật.​

Các thành viên sẽ cung cấp hồi đáp về các địa điểm Trung Tâm Bỏ Phiếu mới thay thế cho các phòng phiếu bắt đầu với Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Tổng Thống 2020. Ủy ban sẽ tìm các đặc điểm và dịch vụ tại những cơ sở và địa điểm lý tưởng.

Các thành viên quan tâm có kinh nghiệm làm việc hay hoạt động tình nguyện với các nhóm bênh vực quyền tiếp cận được khuyến khích để gia nhập. Sẽ có một tiến trình lựa chọn sau khi nhận được đơn gia nhập. Các thành viên sẽ phải tham gia những cuộc họp thường kỳ.

Các thành viên cộng đồng quan tâm đến việc phục vụ trong VAAC có thể gia nhập bằng cách hoàn thành đơn gia nhập VAAC trực tuyến​. Các thành viên cộng đồng cũng có thể tải về đơn gia nhập VAAC dạng giấy​ và gửi email đến [email protected].

* Cập Nhật

Cuộc họp trực tuyến kế tiếp sẽ là Ngày 21 Tháng Bảy, 2022 từ 1:30 chiều đến  3:30 chiều.

Ngày, giờ, địa điểm cho cuộc họp bổ sung sẽ được quyết định bởi  ủy ban.

Gửi email cho chúng tôi để biết thêm thông tin tại [email protected]. Hãy vào lại  xem để biết thêm thông tin về VAAC và các cuộc họp cộng đồng.​

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.