ការអប់រំ អ្នកបោះឆ្នោត ហើយនិង សម្ព័ន្ធ ផ្សព្វផ្សាយ Outreach (VEOC)

សម្ព័ន្ធ អប់រំ អ្នកបោះឆ្នោត ហើយនិង សម្ព័ន្ធ ផ្សព្វផ្សាយ (VEOC) គឺជាការ ប្រមូលផ្ដុំនៃ សមាជិក សហគមន៍ ចម្រុះដែលបាន ធ្វើការ ដោយធ្វើ សហការ ជាមួយ និង ការិយាល័យ មន្ត្រីចុះឈ្មោះអ្នក បោះឆ្នោត ខោនធី Santa Clara ដើម្បី៖

  • ជួយជូនដំណឹងដល់អ្នក បោះឆ្នោត អំពី ការ ផ្លាស់ប្តូរ ដែលទាក់ទង នឹង ការអនុវត្ត ច្បាប់ជ្រើសរើស របស់អ្នកបោះឆ្នោត
  • ផ្តល់មតិ ដើម្បីកែលម្អនៅ លើសារ ផ្សព្វផ្សាយ ហើយនិង ឧបករណ៍ ថ្មី។
  • ជួយ កំណត់ អត្តសញ្ញាណ ហើយនិង អញ្ជើញ សហគមន៍ បន្ថែមណាមួយ ដែលបានបាត់ ពីការ សន្ទនា
  • ក្លាយជាឯក អគ្គរដ្ឋ ទូត ROV ដើម្បី ធ្វើ បដិរូបកម្ម ហើយនិង ការពង្រីកសារ
  • ជួយជាមួយ បុគ្គលិក ហើយនិង ទីតាំង មណ្ឌល បោះឆ្នោត

ទោះបីជា VEOC នឹង មានកិច្ចប្រជុំ គេក៏រំពឹងថានឹងមាន រចនាសម្ព័ន្ធ ក្រៅផ្លូវការ ដែលមាន ច្រើនទៀត ដូចជា (ឧទាហរណ៍ ទំនាក់ទំនង ទៅតាម អ៊ីមែល) ហើយនឹង បាន អនុញ្ញាត ឱ្យមានភាព បត់បែនកាន់តែច្រើនទៀត ដើម្បីឆ្ពោះទៅ រកគោលដៅ នៃការដោះស្រាយបញ្ហា ចម្រុះ ដែលអាច ទាមទារការ បញ្ចូលទៅបាន។

សមាជិក សហគមន៍ ដែលមានការ ចំណាប់ ចាប់ អារម្មណ៍ នៅក្នុងការបម្រើនៅលើ VEOC អាចបំពេញ នៅលើ កាត ចំណាប់ ចាប់ អារម្មណ៍ ដែលអាចចូលប្រើបាន PDF here នៅទីនេះ ហើយដាក់ចូលទៅ [email protected]  ឬ បំពេញទម្រង់បែបបទ here នៅទីនេះ បុគ្គល ហើយនិង អង្គការ ទាំងអស់ដែលមានការ ចាប់អារម្មណ៍ ហើយនឹង អាចចូលទៅកាន់ការ ប្រជុំទៀងទាត់ របស់យើង, ការ ឆ្លើយឆ្លង ទៅតាម អ៊ីមែល ក្រៅបណ្តាញ ហើយនិង   ការអប់រំ របស់អ្នក បោះឆ្នោត ហើយនិង ធនធាន ផ្សព្វផ្សាយ។

បច្ចុប្បន្នភាពថ្មី: សូមពិនិត្យមើលឡើងវិញ នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះសម្រាប់ កាល បរិច្ឆេទប្រជុំ VEOC នាពេលអនាគត កាលកំណត់ ថ្ងៃ ខែ ពេលវេលា ហើយនិង ទីកន្លែងប្រជុំ បន្ថែម នឹងត្រូវបានកំណត់ដោយក្រុមសម្ព័ន្ធចម្រុះ។ 

សម្រាប់ ព័ត៌មានបន្ថែម សូមផ្ញើ អ៊ីមែល មកកាន់ពួកយើង នៅ [email protected]។ សម្រាប់ ព័ត៌មានបន្ថែម សូម ត្រឡប់មកទីនេះវិញ ដើម្បីពិនិត្យមើល អំពី VEOC ហើយនិង ការប្រជុំ របស់ សហគមន៍

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.