Liên Minh Tiếp Cận và Giáo Dục Cử Tri (VEOC)

Liên Minh Tiếp Cận và Giáo Dục Cử Tri (VEOC) bao gồm các thành viên cộng đồng khác nhau làm việc hợp tác với Văn Phòng Bầu Cử Quận Santa Clara để: 

  • Giúp thông báo cho cử tri về các thay đổi liên quan đến việc thực hiện Đạo Luật Lựa Chọn Của Cử Tri 
  • Đưa ra hồi đáp về công cụ và thông báo tiếp cận mới 
  • Giúp xác định và mời bất kỳ cộng đồng nào khác chưa tham gia bàn luận 
  • Trở thành sứ giả ROV để cá nhân hóa và truyền bá thông báo
  • Hỗ trợ sắp xếp nhân sự và địa điểm trung tâm bầu cử 

Mặc dù VEOC sẽ tổ chức các cuộc họp, một cơ cấu không chính thức hơn (ví dụ: liên lạc qua email) dự kiến sẽ mang lại sự linh hoạt hơn để bảo đảm đạt được mục tiêu giải quyết những vấn đề khác nhau có thể cần ý kiến đóng góp. 

Các thành viên cộng đồng muốn tham gia vào việc phục vụ trong VEOC có thể điền vào thẻ tham gia dạng PDF tại đây​  và nộp lại email đến [email protected] hoặc có thể điền vào đơn tham gia trực tuyến tại đây.  Tất cả cá nhân và tổ chức tham gia sẽ được tiếp cận các cuộc họp thường kỳ, thư tín email ngoại tuyến và tài liệu tiếp cận và giáo dục cử tri. 

CẬP NHẬT : Xin thường xuyên vào xem cho các cuộc họp VEOC tương lai. Ngày, giờ và địa điểm của các cuộc họp bổ sung sẽ được ủy ban quyết định. 

Gửi email cho chúng tôi để biết thêm thông tin tại [email protected]. Hãy vào lại xem để biết thêm thông tin về VEOC và các cuộc họp cộng đồng.

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.