Đạo Luật Quyền Lựa Chọn Của Cử Tri Có Ý Nghĩa Gì Đối Với Một Cử Tri Bầu bằng Thư Như Tôi?

Nếu quý vị đã bỏ phiếu bằng thư trước đây, tiến trình bỏ phiếu của quý vị hầu như sẽ vẫn y nguyên theo Đạo Luật Lựa Chọn của Cử Tri. Tuy nhiên, vẫn có một vài thay đổi nhỏ sẽ giúp quý vị bỏ phiếu dễ dàng hơn. 

Bây giờ tất cả cử tri sẽ tự động nhận được lá phiếu Bầu bằng Thư (VBM). Quý vị không cần phải nộp yêu cầu VBM. Lá phiếu sẽ được gửi khoảng một tháng trước mỗi kỳ bầu cử, từ đó quý vị sẽ có nhiều thời gian để đánh dấu và hồi báo lá phiếu khi thuận tiện nhất. 

Tôi Có Thể Hồi Báo Lá Phiếu Của Tôi Như Thế Nào? 

Quý vị có rất nhiều lựa chọn để hồi báo lá phiếu của quý vị. Lá phiếu phải được hồi báo trước khi kết thúc Ngày Bầu Cử. 

  • Bằng Thư: Quý vị có thể hồi báo lá phiếu bằng thư. Không cần trả bưu phí nếu quý vị sử dụng phong bì hồi báo được cung cấp. Lá phiếu phải được đóng dấu bưu điện vào hoặc trước Ngày Bầu Cử và phải được nhận bởi Văn Phòng Bầu Cử trong vòng bảy ngày sau ngày bầu cử. 
  • Tại Trung Tâm Bầu Cử: Trung Tâm Bầu Cử sẽ mở cửa lên tới 11 ngày trước ngày bầu cử. Quý vị có thể hồi báo lá phiếu đã hoàn tất tại bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào trong Quận. Danh sách Trung Tâm Bầu Cử sẽ được xuất bản trước mỗi kỳ bầu cử. 
  • Tại Thùng Nộp Lá Phiếu: Có thể hồi báo lá phiếu ở bất kỳ thùng nộp lá phiếu nào trong quận kể từ thời điểm 29 ngày trước ngày bầu cử. Thùng nộp lá phiếu là an toàn, có khóa, được đặt ở những vị trí thuận tiện, dễ tiếp cận. Danh sách thùng nộp lá phiếu sẽ được xuất bản trước mỗi kỳ bầu cử. 

​Tôi Phải Làm Gì Nếu Cần Lá Phiếu Thay Thế? 

Có rất nhiều lý do tại sao quý vị có thể cần lá phiếu thay thế. Ví dụ, quý vị có thể đã làm mất lá phiếu hoặc làm lỗi khi đánh dấu lá phiếu. Quý vị cũng có thể yêu cầu lá phiếu thay thế nếu cần thay đổi địa chỉ hoặc cập nhật chi tiết ghi danh  bầu cử  của quý vị.

Có ba cách để nhận lá phiếu thay thế:

  • Bằng Thư: Quý vị có thể yêu cầu gửi lá phiếu mới qua bưu điện về địa chỉ của quý vị. Gọi Văn Phòng Bầu Cử qua số miễn phí (866) 430-VOTE (8683) hoặc gửi email đến [email protected]. Yêu cầu của quý vị phải được nhận ít nhất bảy ngày trước ngày bầu cử. Sau đó, lá phiếu thay thế chỉ được trao tận tay. 
  • Trực Tiếp: Quý vị có thể đích thân lấy lá phiếu thay thế tại Văn Phòng Bầu Cử hoặc bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào trong Quận. 
  • Trực Tuyến: Quý vị có  thể sử dụng Hệ Thống Bầu Bằng Thư Dễ Tiếp Cận Từ Xa  (RAVBM) để tải xuống một bản sao của lá phiếu có thể được in ra và gửi lại qua bưu điện.

Nếu quý vị nhận và sử dụng lá phiếu thay thế, lá phiếu khác của quý vị sẽ tự động bị vô hiệu. Hãy hủy bỏ và vứt lá phiếu không sử dụng. Trong mỗi kỳ bầu cử, mỗi cử tri chỉ có một lá phiếu được chấp nhận. 

Tôi phải Làm Gì Nếu Không Muốn Bầu bằng Thư? 

Nếu quý vị không muốn bỏ phiếu bằng lá phiếu Bầu bằng Thư, quý vị có thể tới Trung Tâm Bầu Cử để đích thân bỏ phiếu. Nếu quý vị bỏ phiếu tại Trung Tâm Bầu Cử, lá phiếu Bầu bằng Thư của quý vị sẽ bị vô hiệu. Quý vị có thể nộp lá phiếu tại Trung Tâm Bầu Cử hoặc hủy bỏ và vứt đi. 

Hệ Thống Bầu bằng Thư Dễ Tiếp Cận Từ Xa (RAVBM)

Hệ thống RAVBM có thể bắt đầu truy cập 29 ngày trước ngày bầu cử. Quý vị phải là cử tri đã ghi danh để sử dụng hệ thống này. Lá phiếu đã bầu của quý vị PHẢI được nhận trễ nhất là vào lúc 8 giờ tối trong Ngày Bầu Cử HOẶC được đóng dấu bưu điện vào hoặc trước ngày bầu cử và được nhận trễ nhất 7 ngày sau Ngày Bầu Cử. 

Hệ Thống Bầu bằng Thư Dễ Tiếp Cận Từ Xa có dành cho Tất Cả Cử Tri Đã Ghi Danh không?

Có. Luật California cho phép tất cả cử tri đã ghi danh sử dụng hệ thống RAVBM cho mọi cuộc bầu cử bắt đầu từ năm 2022, bất kể đó là cử tri khuyết tật hay cử tri  quân nhân hay cử tri ở nước ngoài.

Có Lựa Chọn Bầu bằng Thư Nào Dễ Tiếp Cận Cho Người Khuyết Tật Không? 

Có, cử tri khuyết tật có thể sử dụng Hệ Thống Bầu bằng Thư Dễ Tiếp Cận Từ Xa để tiếp cận và bỏ phiếu một cách độc lập và riêng tư. Thay vì sử dụng lá phiếu giấy Bầu bằng Thư, quý vị có thể sử dụng phiên bản lá phiếu điện tử để đánh dấu vào lá phiếu này bằng công nghệ hỗ trợ riêng của quý vị tại nhà. Sau khi hoàn tất, quý vị phải in lá phiếu và gửi lại bằng phong bì hồi báo Bầu bằng Thư có chữ ký của quý vị cho Văn Phòng Bầu Cử để lá phiếu của quý vị được đếm. Để bảo vệ sự riêng tư và an toàn của quý vị, sự lựa chọn lá phiếu của quý vị không được gửi bằng phương thức điện tử qua mạng Internet. 

Hệ Thống Bầu bằng Thư Dễ Tiếp Cận Từ Xa có dành cho Cử Tri là Quân Nhân và Cử Tri Ở Nước Ngoài không?  

Có, cử tri Quân Nhân và Ở Nước Ngoài có thể sử dụng Hệ Thống Bầu bằng Thư Dễ Tiếp Cận Từ Xa để tiếp cận và bỏ phiếu một cách độc lập và riêng tư. Thay vì sử dụng lá phiếu giấy Bầu bằng Thư, quý vị có thể sử dụng phiên bản lá phiếu điện tử để đánh dấu vào lá phiếu này bằng công nghệ hỗ trợ riêng của quý vị tại nhà. Sau khi hoàn tất, quý vị phải in lá phiếu và gửi lại bằng phong bì hồi báo Bầu bằng Thư có chữ ký của quý vị cho Văn Phòng Bầu Cử để lá phiếu của quý vị được đếm. Để bảo vệ sự riêng tư và an toàn của quý vị, sự lựa chọn lá phiếu của quý vị không được gửi bằng phương thức điện tử qua mạng Internet.​

Sử Dụng hệ thống RAVBM  

TẤT CẢ cử tri có thể trực tiếp truy cập vào hệ thống RAVBM bắt đầu 29 ngày trước ngày bầu cử. Ngoài ra, đối với các cử tri yêu cầu gửi Lá Phiếu Khẩn Cấp theo đoạn 3021 của Bộ Luật Bầu Cử, quyền truy cập RAVBM cũng có thể được cung cấp như một hình thức phân phối lá phiếu bởi viên chức bầu cử.

Bỏ Phiếu Dễ Tiếp Cận cho Công Dân Khuyết Tật

Văn Phòng Bầu Cử cố gắng cung cấp Trung Tâm Bầu Cử dễ tiếp cận cho người cao niên và cử tri khuyết tật. Nếu Trung Tâm Bầu Cử không đáp ứng các nguyên tắc về khả năng tiếp cận, hãy gọi số (408) 299-POLL (7655) để nhận thông tin về phương cách bỏ phiếu thay thế.

Hệ thống bỏ phiếu điện tử của Quận Santa Clara với ứng dụng dễ tiếp cận, bao gồm màn hình cảm ứng và âm thanh, giúp cử tri khuyết tật có thể bỏ phiếu bí mật không cần sự trợ giúp. Hệ thống bỏ phiếu được trang bị máy âm thanh nhằm giúp cho cử tri có thể nghe đọc lá phiếu và dùng bàn phím có sẵn để lựa chọn. Bàn phím còn có đặc điểm dùng bằng cách "sip and puff-hút vào và thổi ra".

Cử tri không có năng lực đánh dấu vào lá phiếu có thể mang theo hai người nữa đi cùng để hỗ trợ cử tri đó bỏ phiếu.

Có sẵn băng ghi âm của Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cho Cử Tri Quận nếu được yêu cầu. Hãy gọi số (408) 299-VOTE (8683) hoặc số miễn phí (866) 430-VOTE (8683).

Thông tin ghi danh và bỏ phiếu có sẵn cho người khiếm thính qua giao tiếp TTY. Hãy gọi số 711.

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.