Đạo Luật Lựa Chọn Của Cử Tri Có Ý Nghĩa Gì Đối Với Một Cử Tri Ở Địa Điểm Bỏ Phiếu Như Tôi?

Đạo Luật Lựa Chọn Của Cử Tri mang đến kinh nghiệm bỏ phiếu mới giúp cử tri đích thân bỏ phiếu dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết. Sự hiểu tiến trình bỏ phiếu thay đổi như thế nào sẽ giúp bảo đảm quý vị có thể bỏ phiếu một cách nhanh chóng và tự tin. 

Trung Tâm Bầu Cử Là Gì? 

Một trong những thay đổi lớn nhất của Đạo Luật Lựa Chọn Của Cử Tri đó là sẽ không còn có địa điểm bỏ phiếu được ấn định sẵn nữa. Thay vào đó, quý vị sẽ có thể đích thân bỏ phiếu tại bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào. 

Trung Tâm Bầu Cử là một lựa chọn mới, thuận tiện để trực tiếp bỏ phiếu thay cho các địa điểm bỏ phiếu. Trung Tâm Bầu Cử sẽ lớn hơn địa điểm bỏ phiếu truyền thống với  nhiều nhân viên để trợ giúp cử tri hơn và nhiều thiết bị bỏ phiếu hơn. Thay vì được ấn định bỏ phiếu ở một địa điểm bỏ phiếu cụ thể, quý vị có quyền lựa chọn bất cứ  Trung Tâm Bầu Cử nào trong Quận. Trung Tâm Bầu Cử cũng sẽ mở cửa nhiều ngày trước mỗi kỳ bầu cử, cho phép quý vị có nhiều lựa chọn bỏ phiếu hơn vào thời gian và địa điểm thuận tiện nhất cho quý vị. 

Những lợi ích của Trung Tâm Bầu Cử bao gồm: 

  • Quý vị có thể bỏ phiếu ở bất kỳ trung tâm bầu cử nào trong Quận Santa Clara, nghĩa là quý vị có thể bỏ phiếu ở nơi làm việc, nơi học tập hay nơi quý vị chạy việc vặt. 
  • Quý vị được lựa chọn thời điểm bỏ phiếu. Tất cả Trung Tâm Bầu Cử sẽ mở cửa tối thiểu ba ngày trước bầu cử thêm vào Ngày Bầu Cử. Một số Trung Tâm Bầu Cử sẽ mở cửa 10 ngày trước bầu cử. Trung Tâm Bầu Cử thậm chí sẽ mở cửa vào cuối tuần để giúp bỏ phiếu thuận lợi hơn nhằm phù hợp với lịch trình bận rộn của quý vị. 
  • Trung Tâm Bầu Cử sẽ nằm ở những địa điểm thuận tiện, dễ tiếp cận, bao gồm những địa điểm gần các tuyến giao thông công cộng. 
  • Mỗi Trung Tâm Bầu Cử sẽ được hỗ trợ bởi nhiều nhân viên hơn so với địa điểm bỏ phiếu truyền thống, cung cấp sự trợ giúp bầu cử và ngôn ngữ tốt hơn để bảo đảm ai cũng có cơ hội làm cho lá phiếu của họ được tính.
  • Trung Tâm Bầu Cử sẽ có nhiều thiết bị bầu cử tiên tiến hơn so với địa điểm bỏ phiếu truyền thống. Điều này sẽ bảo đảm mỗi Trung Tâm Bầu Cử có thể phục vụ số lượng cử tri lớn hơn một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn so với các địa điểm bỏ phiếu. Số lượng máy bỏ phiếu nhiều hơn cũng cung cấp nhiều lựa chọn tiếp cận hơn cho người khuyết tật. 

Tôi Có Thể Ghi Danh Bầu Cử Ở Trung Tâm Bầu Cử Không? 

Có, quý vị có thể ghi danh bầu cử hay cập nhật hồ sơ ghi danh cử tri của quý vị tại bất cứ Trung Tâm Bầu Cử nào. 

Nếu quý vị có thể ghi danh bầu cử trước thời hạn chót (15 ngày trước Ngày Bầu Cử), điều này sẽ giúp bảo đảm quý vị có kinh nghiệm bỏ phiếu nhanh hơn, thuận lợi hơn khi tới Trung Tâm Bầu Cử. Tuy nhiên, nếu quý vị bỏ lỡ thời hạn chót ghi danh bầu cử, quý vị sẽ có lựa chọn để Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện tại bất kỳ Trung Tâm Bầu Cử nào. 

Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện cho phép quý vị ghi danh bầu cử và bỏ phiếu cùng lúc. Quý vị sẽ niêm phong lá phiếu của quý vị trong phong bì trước khi bỏ vào thùng phiếu. Sau khi Văn Phòng Bầu Cử  xác định xong việc ghi danh cử tri và xác nhận tính cách hợp lệ của quý vị, lá phiếu của quý vị sẽ được mở và đếm. Tìm hiểu thêm về Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện​

Có Phải Tôi Sẽ Được Gửi Đến Một Lá Phiếu Bầu Bằng Thư Không? 

Theo Đạo Luật Lựa Chọn Của Cử Tri, mỗi cử tri sẽ tự động được gửi đến một lá phiếu Bầu Bằng Thư; tuy nhiên, quý vị không bắt buộc phải sử dụng lá phiếu này. Thay vào đó, mỗi cử tri cũng có lựa chọn tới Trung Tâm Bầu Cử và đích thân bỏ phiếu. 

Khi quý vị trực tiếp bỏ phiếu, lá phiếu bầu bằng thư của quý vị sẽ tự động bị vô hiệu hóa. Quý vị có thể giao lại lá phiếu không sử dụng của quý vị ở Trung Tâm Bầu Cử hoặc có thể tự hủy bỏ và vứt nó đi. Chỉ một lá phiếu sẽ được chấp nhận và đếm cho mỗi cử tri mỗi kỳ bầu cử.​

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.