Phương Cách Hỗ Trợ Cử Tri

Văn Phòng Bầu Cử Quận Santa Clara (ROV) cam kết làm việc với các cử tri khuyết tật nhằm giúp họ thực hiện quyền bầu cử của họ và cung cấp cho cử tri một cách thức bầu cử bảo mật và dễ sử dụng.

ROV vui mừng cung cấp các phương cách bỏ phiếu sau đây cho cử tri khuyết tật:

  • Lá Phiếu ICX – Thiết bị đánh dấu lá phiếu dễ truy cập được trang bị với Lá Phiếu Dạng Âm Thanh. Thiết bị định vị có chữ nổi và khả năng hút vào và thổi ra. Các thiết bị có sẵn tại Trung Tâm Bầu Cử và văn phòng ROV.
  • Hệ Thống Bầu bằng Thư Dễ Tiếp Cận Từ Xa và Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cho Cử Tri Quận – Đánh dấu lá phiếu của quý vị bằng kỹ thuật thích hợp để bỏ phiếu độc lập và riêng tư trong sự thoải mái tại nhà của quý vị  bằng Hệ Thống Bầu bằng Thư Dễ Tiếp Cận Từ Xa. Việc dễ truy cập cho cử tri khiếm thị và tương thích với ứng dụng đọc màn hình. Để tìm hiểu thêm, xin vào xem: www.sccvote.org/RAVBM
  • Thông Tin Điện Tử Cho Cử Tri Quận Qua Email – Cử tri có thể chọn nhận Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cho Cử Tri Quận (CVIG) qua dạng điện tử, thay vì tập giấy qua bưu điện. Tập CVIG điện tử tuân thủ theo dạng 508. Để ghi danh, xin vào xem: www.sccvote.org/gogreen hoặc gọi số (408) 299-VOTE (8683) để yêu cầu mẫu đơn.
  • Tài Liệu Ghi Âm Tập Hướng Dẫn Thông Tin Cho Cử Tri Quận  – Tài liệu phát biểu ứng cử viên và dự luật được ghi lại trên CD hoặc USB. Để yêu cầu một bản sao, xin gọi số (408) 299-VOTE (8683) bắt đầu 29 ngày trước Ngày Bầu Cử.
  • Bỏ Phiếu Bên Ngoài – Bỏ Phiếu Bên Ngoài cho phép cử tri đậu xe gần khu vực bỏ phiếu. Cử tri phải gọi một số điện thoại được chỉ định và một nhân viên ROV sẽ cung cấp cho cử tri những tài liệu bầu cử cần thiết để bỏ phiếu bên ngoài hoặc trong xe hơi. Bỏ Phiếu Bên Ngoài có sẵn tại các Trung Tâm Bầu Cử và văn phòng ROV.

 

©2023 County of Santa Clara. All rights reserved.